Intek M-490 PLUS

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Intek-490.jpg

Nupud, indikaatorid ja tööpõhimõte

1. ANL-OFF lüliti

See lüliti võimaldab sisse lülitada ANL (automaatne mürapiiraja) funktsiooni. ANL võimaldab alandada töökanalil esinevat elektrilist ja elektromagnetilist müra. Funktsiooni kasutamiseks sea nupp asendisse ANL ja funktsiooni väljalülitamiseks asendisse OFF.

2. LOC-DX

Selle selektoriga on võimalik valida funktsioon LOC (lokaalne) sissetulevate signaalide nõrgendamiseks. See on vajalik väga tugeva signaali puhul kohalikelt jaamadelt, sest väga tugeva signaaliga võivad kaasneda vastuvõetava signaali moonutused ja halb kvaliteet. Nihuta selektor asendisse DX (suur vahemaa), kui vastuvõetav signaal on nõrk või vahemaad suured. Nihuta selektor asendisse LOC (lokaalne), kui vastuvõetav signaal on tugev.

3. LCD-displei

LCD-displei on suur (nähtav ala 54 x 21mm) ja parema loetavuse tagamiseks oranži taustvalgusega. LCD-displeil kuvatakse kõik sisselülitatud funktsioonid ning muu info kasutaja seadistuste kohta, nagu näiteks kanali number või täpne 5-kohaline sagedus. Sellel on ka digitaalne 10-kohaline S/RF näidik vastuvõetava ja saadetava signaali tugevuse kohta.

LCD-displei märgid

AM ikoon

AM ikoon kuvatakse, kui raadio võtab vastu ja kannab üle AM režiimis (amplituudmodulatsioon).

FM ikoon

FM ikoon kuvatakse, kui raadio võtab vastu ja saadab signaali FM lainealas (sagedusmodulatsioon).

SCAN ikoon

SCAN ikoon kuvatakse, kui kasutusel on skaneerimise funktsioon (automaatne otsing kõigilt kanalitelt).

TRUCK ikoon

TRUCK ikoon kuvatakse, kui valitud on spetsiaalne seadistatav TRUCK mälukanal (veoautojuhtidele).

EMG ikoon

EMG ikoon kuvatakse siis, kui üks eelseadistatud hädaabikanalitest on valitud.

ESP ikoon

ESP C E ikoon kuvatakse, kuid ESP (Electronic Speech Processor - elektrooniline kõneprotsessor) funktsioon on sisse lülitatud. ESP on RX & TX elektrooniline modulatsiooni protsessor.

RX ikoon

RX ikoon kuvatakse, kui raadio on vastuvõturežiimis.

TX ikoon

TX ikoon kuvatakse, kui raadio on saaterežiimis.

DW ikoon

DW C E ikoon kuvatakse, kui kahe töökanali jälgimise funktsioon on sisse lülitatud.

S/RF digitaalne joonnäidik

Digitaalne 10-kohaline S/RF NÄIDIK näitab vastuvõetava signaali tugevust (S0 kuni S9+30) vastuvõturežiimis ja saatja RF väljundvõimsust (0 kuni 4 W) ülekanderežiimis.

Numbrinäidik

See numbrinäidik näitab töösageduse viiendat ja viimast kohta (KHz), kui sisse on lülitatud täieliku sageduse kuvamise funktsioon.

LOW ikoon

LOW ikoon kuvatakse, kui saatja on alandatud võimsuse (1W) režiimis.

LOCK ikoon

LOCK ikoon kuvatakse, kui lukustusfunktsioon on sisselülitatud.

M1-M4 ikoonid

M1-M4 ikoon kuvatakse siis, kui üks neljast eelseadistatud kanalitest on valitud.

Numbrinäidik

Need neli numbrit või tähte näitavad: töösageduse esimest nelja kohta (KHz), kui sisse on lülitatud täieliku sageduse kuvamise funktsioon, riigi koodi vastavalt valitud sagedusalale (st. DE, UK, CE jne.), töökanali numbrit (01 - 80, vastavalt määratud sagedusalale), kui sisse on lülitatud kanali numbri näitamise funktsioon.

F ikoon

F ikoon kuvatakse, kui F (Funktsioon) režiim on kasutusel, see võimaldab kasutada kahe funktsiooniga nuppe (6, 7, 8, 9).

4. ESP Indikaator

See LED indikaator põleb punaselt, kui ESP (elektrooniline kõneprotsessor) funktsioon on sisselülitatud. ESP on RX & TX elektrooniline modulatsiooni protsessor.

5. TX/RX indikaator

See roheline ja punane kahevärviline LED-indikaator põleb roheliselt, kui raadio on vastuvõturežiimis ja punaselt, kui raadio on saatjarežiimis.

6. AM/FM ja M1nupp

See nupp võimaldab valida AM või FM töörežiimi valimiseks nii RX kui TX puhul. AM/FM töörežiimi valimine on võimalik ainult siis, kui see on lubatud määratud sagedusala puhul, muul juhul AM/FM valik on võimatu. Seda nuppu kasutatakse ka mälukanali M1 seadistamiseks ja valimiseks (vt. punkt 11). Kui kasutatakse UK (Ühendkuningriik) sagedusala, vajuta korraks seda nuppu, et valida UK kanalid (UK sagedused) või CE kanalid (CE sagedused).

7. SCAN ja M2 nupp

Vajutades SCAN nuppu, lülitatakse sisse SCAN (automaatne signaali skaneerimine kõigil kanalitel) funktsioon. SCAN funktsiooni kasutamiseks keera kõigepealt SQUELCH nuppu (19) päripäeva, kuni taustamüra on kadunud. Siis vajuta SCAN ja raadio hakkab automaatselt skaneerima kõiki kanaleid ning LCD-displeil kuvatakse SCAN ikoon (C).

Skaneerimine peatub, kui tuvastatakse signaal mingil kanalil, lastes kasutajal kuulata sissetulevat signaali ning skaneerimine algab taas, kui sellel kanali signaali vastuvõtt lõpeb. Kui PTT nuppu (27) vajutada 5 sekundi jooksul, siis raadio jääb sellele kanaline, muul juhul jätkub skaneerimine Automaatne skaneerimist saab taasalustada ükskõik millal, kui vajutada uuesti nupule SCAN. SCAN režiimist väljumiseks vajuta korraks nuppu PTT (27). Seda nuppu kasutatakse ka mälukanali M2 seadistamiseks ja salvestamiseks.

8. LCR ja M3 nupp

Vajuta lühidalt nuppu LCR (viimati kasutatud kanal) raadio automaatseks seadistamiseks viimati kasutatud kanalile. Seda nuppu kasutatakse ka mälukanali M3 seadistamiseks ja salvestamiseks.

9. DW ja M4 nupp

DW (kahe töökanali jälgimise) funktsioon võimaldab automaatselt jälgida kaht eelnevalt valitud kanalit. Vali esimene jälgitav kanal kasutades kanali valimise nuppu (13) või kanali valijat mikrofonil (28, 30). DW -funktsiooni sisselülitamiseks vajuta nuppu DW umbes 2 sekundit, kuni DW ikoon (I) hakkab LCD-displeil vilkuma.

Nüüd vali teine jälgitav kanal kanali valimise nupuga (13) või kanali valijaga mikrofonil (28, 30). Vajuta uuesti nuppu DW u. 2 sekundit. DW funktsioon on nüüd kasutusel ja LCD-displei hakkab vaheldumisi näitama kahe eelseadistatud kanali numbrit. DW ikoon (I) kuvatakse LCD-displeil. Jälgimine peatub, kui tuvastatakse signaal ühel kahest kanalist, lastes sul kuulata sissetulevat signaali ning kahe töökanali jälgimine algab taas, kui sellel kanali signaali vastuvõtt lõpeb. Saate alustamiseks sellel kanalil tuleb lihtsalt vajutada nuppu PTT (27). Kui 5 sekundi jooksul ei toimu saate alustamist, siis lülitub raadio automaatselt tagasi kahe töökanali jälgimise režiimile. DW režiimist väljumiseks vajuta korraks nuppu PTT.

10. TRUCK nupp

TRUCK nupuga saab kasutada erifunktsiooni mõnedel INTEKi mobiilsetel CB raadiotel. See nupp võimaldab seadistada ja kiirelt kasutusele võtta spetsiaalset mälukanalit, mis on spetsiaalselt mõeldud sidepidamiseks veoautojuhtide vahel. TRUCK mälukanali seadistamiseks vali soovitud kanal kanali valiku nupuga (13) või kanali valijaga mikrofonil (28, 30). Vajuta ja hoia all nuppu TRUCK kuni LCD-displeile ilmub ikoon TRUCK (D). TRUCK kanal on nüüd salvestatud spetsiaalsesse TRUCK mällu ja seda saab kiiresti kasutusele võtta, vajutades lihtsalt nuppu TRUCK.

11. F (funktsiooni) nupp

F (funktsiooni) nuppu kasutatakse mitmesuguste funktsioonide kasutamiseks. KANALI NUMBRI NÄIT VÕI TÄIELIK 5-KOHALINE SAGEDUSE NÄIT Vajuta ja hoia all nuppu F umbes 2 sekundit, et näha seadistatud sagedusala (esimesed 2 kohta) ja töökanali numbrit (järgmised 2 kohta), näit DE.40. Vajuta uuesti ja hoia all nuppu F umbes 2 sekundit, et muuta näitu ja vaadata täielikku 5-kohalist töösageduse näitu (KHz-ides), näit 27.405.

MÄLUKANALITE (M1-M4) SEADISTAMINE

Vali kanal, mida soovid salvestada üheks mälukanaliks neljast võimalikust (M1-M4), kasutades kanali valimise nuppu (13) või kanali valijat mikrofonil (28, 30). Vajuta korraks nuppu F ja F ikoon (C) hakkab vilkuma LCD-displeil. Nüüd vajuta ja hoia all üht mälu nuppudest M1, M2, M3 või M4 umbes 2 sekundit, kuni kanali number ilmub displeile (näit. M1). Kõik andmed iga kanali kohta salvestatakse mällu (st. AM/FM režiim, EU/UK režiim, saatja võimsus jne.).

MÄLUKANALITE (M1-M4) VALIMINE

Vajuta lühidalt F nuppu ja F ikoon (R) hakkab displeil vilkuma. Nüüd vajuta üht kahe funktsiooniga nuppu (M1 kuni M4), kiireks lülitumiseks ühele eelseadistatud mälukanalile. LCD-displeile ilmub valitud mälukanali number (P).

12. Q.DN (kiiresti alla)

See nupp võimaldab kiiret töökanali valikut allapoole. Iga kord, kui seda nuppu vajutada, valitakse 10 võrra väiksem töökanal.

13. KANALI valija

Selle nupuga saab valida kanali numbri, liikudes ühe kanali kaupa. Nuppu saab keerata päripäeva, valides kanaleid ülespoole, või vastupäeva, valides kanaleid allapoole.

14. EMG (hädaabi kanalid) nupp

Selle nupuga saab kiiresti valida ühe või kaks eelseadistatud hädaabikanali (CH9 või CH19). Iga kord, kui vajutada seda nuppu, valib raadio kanali CH9, seejärel CH19, seejärel läheb tagasi tavalisele töökanalile. Kui valitud on üks hädaabi kanalitest, kuvatakse displeil EMG ikoon (E). Töörežiim (AM või FM) hädaabi kanalitele on eelseadistatud tehases vastavalt allpool toodud tabelile.

RIIGI KOOD I0 I2 DE D2 EU CE SP FR UK PL
      CH-9 AM AM AM AM AM FM AM AM FM AM
     CH-19 AM AM AM AM AM FM AM AM FM AM

15. ESP (Elektrooniline kõneprotsessor) nupp

ESP (Electronic Speech Processor - elektrooniline kõneprotsessor) on mõnede INTEK-i CB-raadiote lisafunktsioon. ESP tähendab elektroonilist kõneprotsessorit, teiste sõnadega elektroonilist modulaatorit. Seda mikroprotsessori poolt juhitavat heliseadet nimetatakse ka COMPANDER (kompressor-ekspander), see töötab modulatsiooni kompressorina saaterežiimis ja modulatsiooni ekspandrina vastuvõturežiimis. ESP võimaldab saada tugevamat, puhtamat ja selgemat audiosignaali ning see on suureks abiks mürarikkas levialas, nõrga signaali või suurte vahemaade korral. ESP tõhusus on veelgi suurem, kui ka teisel raadiol on sama süsteem. ESP funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajuta nuppu SP. Kui ESP funktsioon on kasutusel, ilmub displeile ESP ikoon (F).

16. MIC GAIN nupp

See raadio kasutab kõrgekvaliteedilist dünaamilist mikrofoni, mikrofoni tundlikkust saab reguleerida MIC GAIN nupuga. Keerates nuppu päripäeva, mikrofoni tundlikkus suureneb.

17. Q.UP (kiiresti üles)

See nupp võimaldab töökanali kiiret valimist ülespoole. Iga kord, kui seda nuppu vajutada, valitakse 10 võrra suurem töökanal.

18. 3) RF GAIN (TUNDLIKKUS):

Sellel raadiol on väga tundlik ja hea selektiivsusega elektroonika. Vastuvõtja tundlikkus on reguleeritav RF GAIN nupu abil. Keerates seda päripäeva, suureneb vastuvõtja tundlikkus. Otstarbekas on vähendada vastuvõtja tundlikkust väga tugeva signaali puhul lähedal asuvalt saatjalt ning suurendada nõrga signaali ja kaugel asuva saatja korral.

19. PA/SQL nupp

SQUELCH nupp

SQUELCH nupp võimaldab vaigistada vastuvõtja sel ajal, kui signaali vastu ei võeta. Keera nuppu päripäeva, kuni taustamüra on kadunud. Sea nupp SQUELCH vastupäeva et kulata nõrgemaid signaale.

PA nupp

Raadiol on PA (Public Address - avalik pöördumine) funktsioon, millega saab edastada teateid välise valjuhääldi kaudu PA funktsiooni kasutamiseks ühenda väline valjuhääldi (lisavarustus) seadme tagapaneelil asuvasse PA pessa (24) Keera PA/SQL nupp lõpuni vastupäeva asendisse PA. Displeile ilmub ikoon PA (Q). Nüüd on võimalik kasutada nuppu PTT (27) ja kõneleda mikrofoni ning levitada oma teadet välise valjuhääldi kaudu. Reguleeri mikrofoni tundlikkust nupus MIC GAIN (16) soovitud tasemele.

20. OFF/VOL (OFF/helitugevus) nupp

See nupp lülitab raadio sisse ja välja ning reguleerib helitugevust. Kui töökanalil ei ole mingit signaali vastu võetud, siis on soovitav avada SQUELCH ja reguleerida helitugevus soovitud tasemele kuulates samas taustamüra.

21. MIKROFONI pesa

Ühenda kaasasolev dünaamiline mikrofon sellesse liitmikku, lukustades selle keermestatud rõngaga.


23. S-METER pistikupesa

See pesa on välise S-METER (lisavarustus) ühendamiseks.

24. PA pesa

Kui on vaja kasutada PA (avalik pöördumine) funktsiooni, ühenda väline valjuhääldi (lisavarustus) siia pessa. Vt. punkt 19.

25. EXT (Väline valjuhääldi)

See pesa on välise valjuhääldi (lisavarustus) ühendamiseks.

26. 13,2 V DC TOITEKAABEL

13,2 V DC toitekaabli sisend.

27. PTT (Push-to-Talk) nupp

Saatja nupp. Vajuta nuppu PTT sõnumi saatmiseks ning vabasta vastuvõturežiimi naasmiseks.

28. UP (kanali valija) nupp

Iga vajutusega liigutakse ühe kanali võrra ülespoole.

29. LOCK (klaviatuuri lukustus)

LOCK funktsioon rakendub sellele nupule vajutamisega, klaviatuur lukustub ning sellega hoitakse ära soovimatute käskluste andmine. Kui LOCK funktsioon on kasutusel, siis displeil kuvatakse LOCK ikoon (O) .

30. DOWN (kanali valija)

Iga vajutusega liigutakse ühe kanali võrra allapoole.

31. MIKROFONI pistik

6 klemmiga mikrofoni pistik keermestatud rõngaga ühendatakse raadio esiküljel olevasse mikrofoni sisendisse (21).

Sagedusala valimine /Eelseadistus

Raadio tuleb seadistada ja seda tohib kasutada eranditult ainult selles sagedusalas, mis on lubatud selle riigi eeskirjadega, kus viibitakse. Võimalik on eelseadistada erinevad sagedusalad vastavalt allpool kirjeldatud protseduurile:

1)Lülita raadio VÄLJA.
2)Vajuta ja hoia all nuppu F (11), samal ajal lülitades nupust OFF/VOL (20) raadio sisse.
3)Olemasolev riigi kood (Q) hakkab LCD-displeil vilkuma (2 kohta).
4)Nüüd vali soovitud uus riik, kasutades selleks kanali valimise nuppu (13).
5)Vajuta korraks nuppu F (11) valiku kinnitamiseks.

Kui kanali numbri näit on kasutusel, siis LCD-displeil (kaks esimest kohta) ilmub alati riigi kood koos kanali numbriga (vt.

Segadusplaan

Intek M-490 Plus Multinorm.jpg

SEADMEKASUTAMISEST VÄLJAMAAL

BELGIA, UK, HISPAANIA, ŠVEITS

Toote kasutamiseks Belgias, UKs, Hispaanias ja Šveitsis peab residendil olema selleks isiklik luba. Välismaalt tulevad kasutajad võivad vabalt kasutada oma raadiot FM-sagedustel, kuid kasutamiseks AM-sagedustel peab neil olema oma koduriigis väljaantud luba.

ITAALIA

Välismaalased, kes tulevad Itaaliasse, peavad hankima Itaalia võimudelt loa.

AUSTRIA

Austrias on keelatud mitmestandardiliste eelseadistustega CB raadiote kasutamine. Soovitame tähelepanelikult jälgida neid eeskirju ja mitte kasutada toodet Austria territooriumil.

SAKSAMAA

Mõnedes Saksamaa piiriäärsetes piirkondades ei tohi raadiot kasutada baasjaamana kanalitel 41 kuni 80. Pöörduge kohalike võimude poole (registribüroosse) täpsema info saamiseks.

Sagedused mis on sisseehitatud kuid algselt ei tööta

RU = 400 Kanalit AM/FM 4Watt (25.615Mhz-30.105Mhz Band A-L)
PO = 400 Kanalit AM/FM 4Watt (25.610Mhz-30.100Mhz Band A-L)
PC =  50 Kanalit AM/FM 4Watt (Kõik kõrvalkanalid nt. 25.645-29.000 Mhz)
SW =  24 Kanalit FM 4Watt (Rootsi)
Kusjuures CEPT 40 kanalit BAND E vastavad siin tähisele D.
Kui sa avad jaama, siis trükiplaadi ülemisel küljel on 3 ühendust, tähistega: OTP 1, OTP 2 ja OTP 3.
Ühendused OTP 1, OTP2 ja OTP3 on kokku joodetud.

Kui sa eemaldad/avad OTP 2 siis sa saad kasutada edaspidi RU kanaleid.
Kui sa eemaldad/avad OTP 3 siis sa saad kasutada edaspidi PO ja PC kanaleid.

Kui sa eemaldad aga OTP 1 siis kaovad PO, PC ja RU kanalite vahemik.
Intek 490 400kanalit.png

Jaam seest

Pildil on jaama alumine pool mille peal on märgitud kohad erinevate parameetrite timmimiseks.

Intekm490regler.jpg

Välised lingid