Raadioamat22ri eksami B-kategooria eksami kysimused ja vastused.

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

RAADIOAMATÖÖRI „B” KATEGOORIA EKSAMI KÜSIMUSTE VASTUSED (abimaterjal eksamiks valmistujatele)

M1B

1 - Mida tähendab termin impedants?
A. Kondensaatoris salvestatavat elektrilaengut.
B. Vooluringi poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust.
C. Mahtuvust sisaldava vooluringi poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust.
2 - Kuidas nimetatakse mahtuvust ja induktiivsust sisaldava vooluringi poolt vahelduvvoolule 
  osutatavat takistust?
A. Oom.
B. Dzhaul.
C. Impedants
3 - Kuidas nimetatakse induktiivsuse poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust?
A. Takistus.
B. Reaktiivtakistus.
C. Näivjuhtivus. 
4 - Kuidas nimetatakse mahtuvuse poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust?
A. Takistus.
B. Reaktiivtakistus.
C. Näivjuhtivus.
5 - Kuidas reageerib induktiivsus vahelduvvoolule?
A. Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus väheneb.
B. Vahelduvvoolu amplituudi suurenedes suureneb ka reaktiivtakistus.
C. Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus suureneb.
6 - Kuidas reageerib mahtuvus vahelduvvoolule?
A. Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus väheneb.
B. Vahelduvvoolu amplituudi suurenedes suureneb ka reaktiivtakistus.
C. Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus suureneb.
7 - Millal annab toiteallikas maksimaalse väljundenergia?
A. Juhul kui koormusimpedants on võrdne vooluallika impedantsiga.
B. Kui seisulainetegur on saavutanud maksimaalväärtuse.
C. Kui raudsüdamikuga transformaatori asemel kasutatakse õhksüdamikuga transformaatorit.
8 - Mida tähendab termin impedantside sobitamine?
A.  Koormusimpedantsi toiteallika impedantsist palju suuremaks tegemine.
B. Koormusimpedantsi võrdsustamine toiteallika impedantsiga.
C. Baluni kasutamine antenni toitepunktis. 
9 - Mis juhtub kui elektrilise koormuse impedants on võrdne toiteallika impedantsiga?
A. Toiteallikas juhib koormusesse minimaalse võimsuse.
B. Vool katkeb vooluahelas.
C. Toiteallikas juhib koormusesse maksimaalse võimsuse.
10 - Miks on impedantside sobitamine raadiotehnikas väga oluline?
A. Võimaldab toiteallikast juhtida koormusesse maksimaalse võimsuse.
B. Kindlustab vooluringi aktiiv- ja reaktiivtakistuse võrdsuse.
C. Kindlustab minimaalse võimsuse saamise toitallikast.
11 - Milline on reaktiivtakistuse mõõtühik?
A. Amper.
B. Oom 
C. Siemens.


12 - Milline on impedantsi mõõtühik?
A. Oom.
A. Volt.
B. Amper.
13 - Mis on Bell?
A. Mahtuvuse muutumise mõõtühik.
B. Induktiivsuse muutumise mõõtühik.
C. Erinevate võimsuste suhte suurust väljendav ühik.
14 - Mis on detsibell?
A. Võimsusnivoode suhte muutumine 0,1 Belli võrra.
B. Võimsusnivoode suhte muutumine 0,01 Belli võrra
C. Võimsusnivoode suhte muutumine 10 Belli võrra.
15 - Ligikaudu mitu detsibelli on vaevaltmärgatav helitugevuse muutus?
A. 12 dB.
B. 6 dB.
C. 1 dB.
16 - Võimsuse suurenemine kaks korda on detsibellides:
A. 1 dB.
B. 3 dB. 
C. 6 dB
Lahendus: Võimsuste suhe detsibellides on arvutatav valemiga: 10log(P1/P2). Kui võimsus 
suureneb 2 korda, siis 10log2=3dB 


17 - Mitu korda suureneb võimsus 6 dB puhul?
A. 1,5 korda.
B. 2 korda.
C. 4 korda.
Lahendus: Kasutame logaritmi pöördfunktsiooni -eksponentfunktsiooni (10 astmes x). 
P1/P2=10 astmes(6dB/10)=4 korda
18 - Mitu korda suureneb võimsus 3 dB puhul?
A. 1,5 korda.
B. 2 korda.
C. 4 korda
Lahendus: 10 astmes(3dB/10)=2 korda
19 - Signaali raport on "10 dB üle S9". Kui saatja võimsust vähendatakse 1500 vatilt 150 vatini, 
kui suur on uus signaali tugevuse raport?	
A. S5.
B. S7.
C. S9.
Lahendus: Võimsuste suhe väljendatuna detsibellides on arvutatav valemiga: 
10log(P1/P2)=10log(1500W/150W)=10log10=10dB. 
Kui varem näitas S-meeter 10dB üle S9, siis nüüd vähenes näit 10dB ja S-meeter näitab S9.
20 - Signaali raport on "20 dB üle S9". Kui saatja võimsust vähendatakse 1500 vatilt 15 vatini  
kui suur on uus signaali tugevuse raport?
A. S5.
B. S7.
C. S9.
Lahendus: 10log(1500W/15W)=10log100=10*2=20dB
21 - Kui 1 amprilise vooluallikaga on ühendatud kaks paralleelselt lülitatud 10-oomist takistit, 
kui suur vool läbib kumbagi takistit?
A. 10 amprit.
B. 1 amper.
C. 0,5 amprit.
Lahendus: Võrdseid paralleelseid takistusi läbib ühesugune vool. Kuna vooluallikas annab 
voolu tugevusega 1A, siis kumbagi võrdse takistusega takistit läbib sellest pool ehk 0,5A.
22 - Kui suur on kasutatav võimsus kui 400 V pingega vooluallikas ühendatakse 800 oomise koormusega?
A. 0,5 vatti.
B. 200 vatti.
C. 400 vatti
Lahendus: P=UU/R=(400V*400V)/800oomi=200W
23 - Kui suur on 12 V 0.2A vooluga indikaatorlambi võimsus?
A. 60 vatti.
B. 24 vatti.
C. 2,4 vatti 
Lahendus: P=UI=12V*0,2A=2,4W
24 - Kui suur võimsus eraldub 0,25 kilo-oomisel takistil kui teda läbib vool tugevusega 7,0 
milliamprit?
A. Ligikaudu 51 millivatti.
B. Ligikaudu 39 millivatti.
C. Ligikaudu  9 millivatti.
Siin on viga ja õiget vastusevarianti ei olegi!! 9mW on siiski kõige lähem.
Lahendus: P=IIR=0,007A*0,007A*250oomi=0,01225W=12,25mW. Ilus vastus oleks 12mW
25 - Kui suur on mitmest takistist koosneva jadalülituse kogutakistus?
A. Kogutakistus on võrdne kõikide takistite takistuste summaga.
B. Kogutakistus on väiksem kõige väiksema takisti takistuse väärtusest.
C. Kogutakistuse saame jagades takistite takistuste summa takistite arvuga.
26 - Kui suur on kahe võrdse paralleelselt lülitatud takistist koosneva ahela kogutakistus?
A. Kahekordne ühe takisti takistuse väärtus.
B. Pool kummagi takisti takistuse väärtusest.
C. Kahekordne kummagi takisti väärtus.
27 - Kui suur on kahe paralleelselt ühendatud induktiivsuse koguväärtus?
A. Pool kummagi väärtusest vastastikust induktiivsust arvestamata.
B. Kahekordne kummagi induktiivsuse väärtus.
C. Kahekordne kummagi induktiivsuse väärtus.
28 - Kui suur on kahe paralleelselt lülitatud kondensaatori kogumahtuvus?
A. Pool kummagi kondensaatori mahtuvusest.
B. Kogumahtuvus on võrdne kondensaatorite mahtuvuste summaga.
C. Mahtuvust ei saa määrata teadmata kondensatorite täpset mahtuvust.
29 - Kui suur on pinge transformaatori 500 keerust koosneva sekundaarmähise klemmidel kui 2200 
keerust koosnev primaarmähis on lülitatud 220 V vahelduvvooluvõrku?
A. 526,5 V
B. 50 V
C. 26 V
Lahendus: Trafo ülekandetegur on mähiste keerdude arvu suhe. Mähise pinge on võrdeline mähise 
keerdude arvuga. Arvutame trafo ülekandeteguri n=w1/w2=2200/500=4,4    220V/4,4=50V
30 - Kui suur on 200 oomise väljundtakistusega helisagedusvõimendi sobitamiseks 10 oomise 
valjuhääldiga vajaliku transformaatori mähiste keerdude suhe?
A. 4.47 : 1
B. 400: 1
C. 20 : 1
Lahendus: Trafo ülekandetegur on primaar- ja sekundaarpingete (ja ka keerdude arvude) suhe 
n=U1/U2=w1/w2. Takistuste sobitamise puhul peab arvestama, et U=ruutjuur(PR). Kuna P taandub 
välja, siis helisagedusvõimendi sobitustrafo ülekandeteguri saame valemist:

n=(ruurjuur R1)/ (ruutjuur R2)=14,14/3,16=4,47


M2B

1 - Kuidas mõjub ümbruskonna temperatuur süsiniktakisti takistusele?
C. Takistuse muutus sõltub takisti temperatuuritegurist sõltuvalt
2 - Mis tüüpi kondensaatorit kasutatakse tihti võrgutoitealaldi silumisfiltris?
C. Elektrolüütkondensaatorit.
3 - Millised kondensaatorid lülitatakse rööbiti transformaatori sekundaarmähisega pingeimpulsside 
vähendamiseks?
C. Keraamilised kondensaatorid.
4 - Mis tekitab poolide omaresonantsi?
C. Keerdudevaheline mahtuvus.
5 - Milline vooluringi komponent võimaldab suurendada vahelduvvoolu pinget 100 voldilt 1000 voldini?
A. Transformaator.
6 - Kuidas nimetatakse transformaatori primaarmähises voolavat voolu kui sekundaarmähise külge 
pole koormust lülitatud?
A. Magneetimisvooluks.
7 - Mis suurustega iseloomustatakse tavaliselt jõutransformaatori primaar- ja sekundaarmähiseid?
B. Volt või volt-amper.
8 - Mis on toiteseadme alalduselemendi vastupinge?
C. Mittejuhtivas suunas dioodi klemmidele rakendatud maksimaalne pinge.
9 - Millised on ränidioodide kaks parameetrit, mida ei või ületada?
C. Maksimaalne vastupinge, keskmine pärivool.

Siin on ebatäpne küsimus. Mistahes komponendi max (kas voolu või pinget) ei või ületada. Keskmist 
küll -kuni max-ni. Mõeldud on ilmselt samaaegselt ületamist.
10 - Miks peavad alaldi dioodid olema termaalselt kaitstud?
B. Ülemäärase kuumenemise tõttu võivad rikneda.
11 - Mis on Zener dioodi (stabilitroni) peamine omadus?
B. Konstantne pinge muutliku voolu puhul.
12 - Mis tüüpi diood on võimeline ostsilleerima ja ka võimendama?
B. Tunneldiood.
13 - Mis on varaktordioodi peamine omadus?
B. Tema sisemahtuvus sõltub rakendatud pingest.

Segadust tekitada võiv küsimus, vt. L.ABO "Raadioseadmete üksikosad" lk. 30 all, paremal: 
"Mahtuvusdioodi erikuju on varaktor, mis on ette nähtud ülikõrgsageduse (ÜKS) kordistamiseks".
Kuna siin seda kordistamist silmas peetud ei ole (puudub vastav vastusevariant), võiks küsida: Mis 
on varikapi peamine omadus? Varikap on elektroonikas üldlevinud mahtuvusdioodi nimetus.
14 - Milleks kasutatakse PIN dioodi?
C. Kõrgsageduslik dioodlüliti.
15 - Kui suur on SSB telefonitööks vajaliku hea kvartsfiltri pääsuriba laius?
B. 2,1kHz –6dB pääsuriba juures

M3B

3.1 - Miks ühendatakse toitealaldi dioodidega paralleelselt kondensaator ja takisti?
C. Pingelangude võrdsustamiseks dioodidel ja pingeimpulsside kahjuliku mõju vähendamiseks.
3.2 - Milline on täislaine alaldi väljundpinge filtreerimata kuju?
C. Sisendpinge kahekordse sagedusega võrdne impulsside jada.
3.3 - Millised komponendid moodustavad toitealaldi filtri?
C. Kondensaatorid ja drosselid.
3.4 - Milline peab olema täisperioodalaldi alalduselemendi vastupinge suurus?
NB! B. Võrdne alaldi väljundpingega
C. Võrdne alaldi nominaalse väljundpinge kahekordse väärtusega.
Siin tuleb paluda küsijal täpsustada, millise täisperioodalaldiga on tegemist: kas nn. 
klassikalise täisperioodlülituses (vastastakt e. keskväljavõttega) alaldiga (Joon. 1.) või 
sildlülituses alaldiga (Joon2.)? 
Vt. "Raadioamatööri käsiraamat" 1972.a. lk. 608 „Väikese võimsuselise alaldi arvutus”. Selle 
järgi peaks esimesel juhul olema dioodi vastupinge 3 kordne alaldi väljundpinge ja teisel juhul 
1,5 kordne  -vastusevariandid puuduvad!
Klassikalise vastastakt täisperiood alaldi puhul jääb ühele dioodile vastupingeks alaldi 
kahekordne väljundpinge -vastusevariant C ja sildalaldi puhul jääb ühele dioodile vastupingeks 
alaldi väljundpinge -vastusevariant B.
NB! Alati võib ja on isegi soovitatav kasutada suurema vastupingega dioode.


Joon. 1. Vastastaktlülituses täisperioodalaldi	Joon. 2. Sildlülituses täisperioodalaldi.
3.5 - Milline peab olema transmissiooniliiniga ühendatud madalpääsfiltri impedants liini 
impedantsiga võrreldes?
B. Enamvähem sama.
3.6 - Milline peab olema poolperioodalaldi alalduselemendi vastupinge suurus?
NB! B. Alaldi nominaalse tipp-pinge ühe või kahekordne väärtus.
  (C. Võrdne alaldi väljundpingega)
"Raadioamatööri käsiraamat" annab praktilises arvutuses 3 kordse -seega õige vastusevariant nagu 
puudub!
Kui alaldi väljundkoormus ei sisalda mahtuvust, sobib vastusevariant C või esimene väide 
vastusevariandist B –nominaalse tipppinge ühekordne väärtus.
Mahtuvusliku koormuse korral (silumiskondensaatori lisamisel) liitub dioodi D vastupingele 
laadunud kondensaatori poolt täiendav pinge –seega nominaalse tipp-pinge kahekordne väärtus  
–vastusevariant B teine väide.
NB! Alati võib ja on isegi soovitatav kasutada suurema vastupingega dioode.


Joon. 3. Poolperioodalaldi
3.7 - Kuhu ühendatakse toitealaldi shunttakisti?
A. Paralleelselt filterkondensaatoriga.
3.8 - Mitu kraadi siinuslainest kasutab poolperioodalaldi?
B. 180 kraadi.
3.9 - Mitu kraadi siinuslainest kasutab täisperioodalaldi?
C. 360 kraadi.
3.10 - Mis funktsiooni täidavad kõrgepingealaldis dioodidega paralleelselt lülitatud 
kondensaatorid ja takistid?
NB! A. Kahe- või kolmekordistavad väljundpinget.
B. Kaitsevad teistest dioodidest kiiremini vastutakistust taastavaid dioode.
Elektrilist skeemi nägemata ei tea, millist kõrgepingealaldit küsija on silmas pidanud. 
Kui on tegemist pingekordistamislülituses kõrgepingealaldiga, siis võib olla tegemist pinge 
kordistamise kondensaatoritega, KUIGI NEED EI OLE LÜLITATUD DIOODIDEGA TÄPSELT PARALLEELSELT (vt. 
Joonis 4. Pingekordisti) ja võivad ka neli ja rohkemgi kordi kordistada (vastusevariant A). 
Joon. 4. Pingekordisti
Kui on aga tegemist mittekordistava alaldiga, siis kaitsevad kondensaatorid tõepoolest dioode 
pingeimpulsside eest ja takistid ühtlustavad nende pingelange (vastusevariant B), mis on aga üsna 
kohmakas sõnastuses.

M4B

4.1 - Mis on produkt detektor?
C. Detektor, mis kasutab segustusprotsessis vastuvõtjas genereeritud kandesagedust.
4.2 - Millised on põhilised seguastme väljundis esinevad sagedused?
C. Sisendsagedused ning summaarne ja vahesagedus.
4.3 - Mida nimetatakse detekteerimiseks?
B. Moduleeritud kõrgsagedussignaalilt informatsiooni eraldamine.
4.4 - Mis on sagedusdiskriminaator?
A. FM signaalide detekteerimiseks kasutatav lülitus.
4.5 - Mida kasutatakse FM signaali detekteerimiseks?
B. Sagedusdiskriminaatorit.
4.6 - Mida nimetatakse segustusprotsessiks?
C. Kahe signaali liitmist summaarse- ja vahesageduse saamiseks.
4.7 - Mis eelised on sagedusmuundusprotsessil?
B. Suurenenud selektiivsus ja optimaalne häälestatud võnkeringide konstruktsioon.
4.8 - Mis on vahesagedusvõimendi?
A. Fikseeritult häälestatud pääsuribaga võimendi.
4.9 - Mis vastuvõtjas juhtub kui väga tugev signaal jõuab seguastmeni?
B. Seguaste lakkab töötamast.
NB! Originaalis esineb B vastuses trükiviga: B. Seguaste lakkab tüütamast.
4.10 - Mis on vastuvõtja kõrgsagedusvõimendi esmane ülesanne?
C. Parandada vastuvõtja mürategurit.
4.11 - Millised kaks faktorit määratlevad vastuvõtja tundlikkuse?
C. Ribalaius ja mürategur.

M5B

5.1 - Mis tüüpi sisendsignaali kasutatakse SSB saatja lineaarsuse kontrollimiseks?
C. Kaht helisageduslikku siinuslainet
5.2 - Miks kasutatakse raadiosaatja kõrgepingealaldis shunttakistit.
B. Laadib filterkondensaatori tühjaks.
5.3 - Mida saab kontrollida kahe tooni testi abil?
C. Kõrgsagedusvõimendi lineaarsust.
5.4 - Miks on mõningates lampvõimendites vajalik neutralisatsioon?
C. Elektroodidevahelise mahtuvuse tõttu tekkida võiva ostsilleerimise vältimiseks.
5.5 - Milliseid kaht helisagedust võib kasutada SSB telefonisaatja lineaarsuse kontrollimiseks?
B. Võib kasutada suvalisi helisagedusi, mis paiknevad saatja helisagedustrakti pääsuribas 
tingimusel, et nad ei ole teineteisega harmoonilises suhtes.
5.6 - Mis tüüpi filter tuleb installeerida amatöörsaatjasse harmooniliste sageduste kiirguse 
vältimiseks?
B. Madalpääsfilter.
5.7 - Mida on vaja omada telefonitööks ettenähtud amatöörraadiojaamas?
B. Mikrofon.
5.8 - Monteerisite oma autosse VHF või UHF FM raadiojaama. Milline on antenni jaoks parim koht 
vältimaks juhi ja reisijate ülikõrgsagedusliku kiirituse ohtu?
A. Katuse keskkoht.
5.9 - Mis on saatjas kasutatavate ekraanide otstarve?
B. Likvideerib ebasoovitava kõrgsagedusliku kiirguse.
5.10 - Miks kasutatakse nn. pii-filtrit saatja väljundis?
A. Saatja väljundimpedantsi sobitamiseks antenni toiteliiniga ja parasiitkiirguse vähendamiseks.


M6B

6.1 - Miks kasutatakse sagedasti Yagi antenni 50 MHz sagedusalal?
   C. Vähendab teiste jaamade poolt tekitatavaid interferentshäireid nii külg- kui tagasuunas.
6.2 - Milline meetod on parim ebasümmeetrilise koaksiaalkaabli sobitamiseks Yagi antenniga?
   C. Gamma sobitus
6.3 - Kuidas saab suurendada parasiitelementidega suundantenni sagedusriba laiust?
A. Kasutada suurema läbimõõduga elemente.

6.4 - Kui suur on poollaine dipoolantenni toitepunkti impedants vabas ruumis?
C. Ligikaudu 73 oomi, takistuslik
NB! Impedants on puhtalt takistuslik ideaaljuhul, kui antenn on sobitatud ja resonantsis.
6.5 - Kui suur on dipoolantenni võimendus võrreldes isotroopse kiirgajaga?
B. Dipoolantenni võimendus on ligikaudu 2,3 dB suurem.
6.6 - Mida tähendab termin ette-taha suhe?
B. Antenni peakiire suunas kiiratava võimsuse ja täpselt vastassuunalise kiirgusvõimsuse suhet.
6.7 - Miks kasutatakse silikoonõli või autovaha TV-tüüpi lapikkaabli pinna katteks?
NB! B. Mustuse ja niiskuse sadestumise vähendamiseks juhtmel.
Pole kuulnud midagi nn. skin-effektist (vastusevariant A). Ilmselt on õige B, kuigi kinnitust 
sellele pole kusagilt leidnud, kuulnud. Kuidas õli mustust eemal hoiab?? Niiskust vast veel.
6.8 - Mis ühikutes väljendatakse kõrgsagedusliku toiteliini kadusid?
C. dB/100m
6.9 - Mis juhtub dielektrikuskadudega toiteliinis töösageduse suurenemisel?
B. Kaod suurenevad.
6.10 - Kuidas mõjutab koaksiaalkaabli impedants teda läbiva signaali sumbuvust?
NB! A. Sumbuvus on suurem sagedustel üle 144 MHz.
NB!! Väga rumalasti esitatud küsimus ja vastusevariandidki üsna totrad.
Koaksiaalkaabli impedants ei mõjuta mitte kuidagi kaablit läbiva signaali sumbuvust!
Signaali sumbuvust mõjutavad kaabli materjalid ja konstruktsioon (kokkuvõttes kaabli tüüp oma 
parameetritega). Sumbuvust mõjutab sagedus (mida kõrgem sagedus, seda suurem sumbuvus) ja kaabli 
pikkus (mida pikem kaabel, seda suurem sumbuvus).
Vastusevariant A on õige, kuna teised on sootuks absurdsed! Samas võinuks ka väita, et sumbuvus on 
suurem sagedustel üle 28MHz jne.

M7B

7.1 - Mis iseloomustab nn. "backscatter" signaale?
B. Lainetav heli.
7.2 - Mis on solar-flux indeks?
NB! C. Päikese poolt kiiratav ioniseeriv energia.
NB! Küsimus on pisut ebatäpne: Solar-fluks on päikese poolt kiiratav ioniseeriv energia. 
Solar-fluks indeks on aga päikese aktiivsuse hindamise indeks.
7.3 - Mida nimetatakse geomagnetiliseks häireks?
B. Maa magnetvälja järsk muutus lühikese aja jooksul.
7.4 - Kui kiiresti jõuab Päikeselt kiirguv laetud osakeste vool Maale?
B. 8 minutiga

Kas pole tegu vale vastusega ? 150 miljonit km läbib valgus kui elektromagnetlaine sellise ajaga. Laetud osakesed ehk elektronid ja prootonid omavad massi ja ei liigu eal nii kiirelt.

7.5 - Milline raadiolainete levimehhanism võimaldab saadet vastu võtta pinnalaine ulatusest 
kaugemal kuid lähemal ionosfäärist peegeldunud lainest?
C. Raadiolainete peegeldumine troposfääri ja ionosfääri ebaühtluskohtadelt (satter).
7.6 - Millises ionosfääri kihis kutsuvad äkilised ionosfääri häired esile raadiolainete suurenenud 
sumbuvuse?
NB! A. D-kihis B. E-kihis	
Sellele küsimusele ei ole ka lihtne üheselt vastata, kihtide omadused sõltuvad sagedusest ja 
ööpäeva tsüklist, mida küsimuses pole täpsustatud. Kui äkilistele häirete põhjuseks on näiteks 
äikesetormid, siis mõjutavad need eelkõige kõige madalamat kihti D (vastusevariant A). Öösel seda 
kihti aga praktiliselt ei eksisteeri ja seetõttu võivad ka E kihi häired põhjustada suurenenud 
sumbuvust. Ka võivad maa magnetvälja äkilised muutused (nn. magnettormid) tekitada muutusi nii  
D kui ka E kihtides, mis suurendavad sumbuvust. F kiht ainukesena on välistatud, kuna paikneb 
kõige kõrgemal.
7.7 - Kuidas mõjutab geomagnetiline torm raadiolainete levi?
B. Halvenenud raadiolevi kõrgematel geomagnetilistel laiuskraadidel.
7.8 - Mis on raadiolainete levi kriitiline nurk?
C. Maksimaalne raadiolainete levi tõusunurk, mille juures raadiolained peegelduvad veel Maale 
tagasi ionosfääri teatud seisundi puhul.
7.9 - Kui kaua tavaliselt kestavad ootamatud ionosfääri häired?
B. Mõnest minutist kuni mõne tunnini.
7.10 - Millistel laiuskraadidel esineb tavaliselt rohkem geomagnetilisi häireid?
B. 45 kraadist kõrgematel laiustel.

M8B

8.1 - Milline mõõteriist sisaldab horisontaal- ja vertikaalkanali võimendi?
C. Ostsillograaf.
8.2 - Mis tüüpi signaale on võimalik ostsillograafi abil vaadelda?
A. Suvalisi ajast sõltuvaid signaale instrumendi sagedusriba piires.
8.3 - Mis seade on ostsillograaf?
C. Seade, mis võimaldab uurida kuvaril signaalide lainekuju.
8.4 - Mis võib põhjustada ostsillograafi kineskoobi luminofoori riknemise?
B. Liig suur heleduse säting.
8.5 - Mis seade on antenni mürasild?
B. Seade antenni või muu elektrilise lülituse impedantsi mõõtmiseks.
8.6 - Kuhu ühendatakse antenni mürasild?
C. Seade ühendatakse vastuvõtja ja tundmatu impedantsiga skeemi vahele ning häälestatakse 
minimaalse müra saavutamiseni.
8.7 - Mis seade on väljatugevuse mõõtja?
C. Seade kõrgsagedussignaali suhtelise võimsuse mõõtmiseks.
8.8 - Kui palju tuleb suurendada saatja väljundvõimsusust, et saatja läheduses asuva vastuvõtja 
S-meetri näit suureneks S8-lt S9-ni?
NB! C. Ligikaudu neli korda.
NB! Enamusel S-meetritel on iga S-palli vahe on võimsuse järgi neljakordne ehk 6dB. Aga on ka 
olemas (märksa harvem küll) S-meetreid, mis on gradueeritud 3dB (kaks korda) vahedega.
8.9 - Milline on kõige sobivam lihtne instrument antenni kiirguse suunadiagrammi määramiseks horisontaaltasapinnas?
A. Väljatugevuse mõõtja.
8.10 - Millist seadet saab kasutada saatja väljundsignaalis esinevate 
intermodulatsioonimoonutustes tekitatud parasiitsignaalide uurimiseks?
B. Spektrianalüsaator.


M9B

9.1 - Mis on atmosfääriliste raadiohäirete peamine tekkepõhjus?
B. Äikesetormid.
9.2 - Kuidas on võimalik kindlaks teha, kas raadiohäireid tekitav elektriliin asub teie majas?
C. Lülita välja maja elektrivõrgu pealüliti ja kuula patareitoitega raadiot.
9.3 - Kuidas on võimalik vähendada auto elektrigeneraatori poolt tekitatavaid raadiohäireid?
B. Ühendades raadio toitejuhtmed akuga lühimat võimalikku teed kaudu.
9.4 - Kuidas saab vähendada väga tugeva signaali toimel vastuvõtjas tekkivaid 
intermodulatsioonihäireid?
B. Lülitades vastuvõtja sisendisse attenuaatori.
9.5 - Miks on kasulik omada vastuvõtja sisendis attenuaatorit?
C. Kaitseb vastuvõtja ülekoormamist erakordselt tugeva signaali poolt.
9.6 - Teie naaber teatab, et tekitate häireid televisioonivastuvõtule. Teie olete aga kindel, et 
teie aparatuur töötab korralikult. Mida peate tegema?
B. Kontakteerudes naabriga proovite välja selgitada, kas tõepoolest teie töö eetris on TV-häirete 
tekkepõhjuseks.
9.7 - Mis tüüpi filter tuleb kõigepealt paigaldada amatöörraadiojaama harmooniliste sageduste 
kiirguse vältimiseks?
B. Madalpääsfilter.
9.8 - Mis tüüpi interferentshäireid võib kiirata mitmebandi antenn, mis on ühendatud valesti 
häälestatud raadiojaama väljundisse?
A. Harmoonilisi sagedusi

9.9 - Mida tähendab väljend "harmooniliste kiirgus" ?
A. Töösageduse täiskordsete sageduste kiirgus eetrisse.
9.10 - Milline filter tuleb paigutada televiisori sisendisse esmase abinõuna amatöörraadiojaama 
poolt tekitatud kõrgsagedusliku ülekoormuse vähendamiseks?
A. Kõrgpääs filter

M10B

10.1 - Milline inimese keha organ on kõige tundlikum kõrgsagedusliku energia poolt põhjustatud  
kudede kuumenemise suhtes?
A.	Silmad
10.2 - Tugev kõrgsagedusenergia kiirgus võib olenevalt lainepikkusest, kõrgsagedus-välja 
intensiivsusest ja muudest teguritest rikkuda inimkeha kudesid. Kuidas mõjub kiirgus keha 
kudedele?
B. Kuumendab kudesid.
10.3 - Kui suur võib maksimaalselt olla inimkeha läbiv vahelduvvool, mis endast ei kujuta veel  
ohtu?
C. 10mA
10.4 - Mida tuleb teha kõigepealt kui näed voolujuhtmetesse kinnijäänud inimest?
B. Mingi voolu mittejuhtiva eseme abil  vabastad kannatanu juhtmetest ja alustad kohe südame  
kaudse massaashi ja kunstliku hingamise tegemist samaaegselt hüüdes abi järele.
10.5 - Kui tahad teha mõningaid häälestusoperatsioone oma VHF/UHF raadiojaama juures, mida peab 
tegema enne jaama sisselülitamist?
C. Tuleb veenduda, et kõik varjestused on kinnitatud oma kohale.
10.6  Mida peab silmas pidama kui taod antennimasti tõmmitsate kinnitusvaiu maasse?       
C. Et löögisuuna pikendusel ei seisaks inimesi, keda varre otsast juhuslikult äralendav kirves või 
vasar võiks vigastada. 
10.7 Mida tuleb jälgida raiudes puid välipäeva või kokkutuleku lõkke jaoks?		 	
B. Tuleb seista jalad harki, et juhuslikul puust möödalöömisel kirves ei tabaks jalgu. 
10.8 - Mida tuleb silmas pidada antennimasti püstitamisel või antenni vedamisel majade vahele?
C. Et antenn  püstitamisel, pööramisel või tuule käes kõikudes mitte kuskil ei puudutaks 
elektriülekandeliinide juhtmeid.
10.9 - Tehes tööd kõrgel antennimasti otsas tuleb jälgida et....
B. Kasutatavad tööriistad oleksid paigutatud ja kinnitatud selliselt, et nad ei saaks  
allolijatele pähe kukkuda.
10.10 - Kui oled autoga sõitnud välipäevale peab silmas pidama ...
C.  Et auto ei saaks iseenesest liikuma hakata.


M11B

11.1 - Mis on kõige olulisem tegur töösageduse valikul teil kasutada lubatud sagedusalal?
A. Sagedus ei tohi olla hõivatud teiste amatööride poolt.
11.2 - Soovite suvise päeva õhtupoolikul sidet saada amatööriga, kes asub teist ligikaudu 2000 
km eemal. Milline band sobiks edukaks sidepidamiseks kõige rohkem?
B. 40 või 15 m 
11.3 - Kuidas saab raadiojaama häälestamisel eetrisoleku aega viia miinimumini?
C. Kasutades jaama häälestamiseks antenni ekvivalenti (dummy load).
11.4 - Peate sidet oma sõbraga Tartust ja äkki kuulete oma sagedusel hädaabikutset.
NB! B. Hakkate otsekohe hädaabikutse infovahetust kirja panema.
Vastusaevariant B on küll loogiline, kuid kinnitust mustvalgel sellele pole leidnud 
(sideseadusest, päästeseadusest vms).
11.5 - Milline on Morsekoodis antud standardse väljakutse "CQ" formaat?
A. Saadate kolm korda "CQ", millele järgneb protseduurisignaal "DE" ja kolm korda oma kutsungi.
11.6 - Kuidas te vastate "CQ" väljakutsele?
B. Saadate teise jaama kutsungi kaks korda, "DE" ja oma kutsungi kaks korda.
11.7 - Millise kiirusega tuleb saata "CQ"?
C. Kiirusega, millist olete ise võimeline korralikult vastu võtma
11.8 - Mis tähendus on Morsekoodi liittähtedel AR?
C. Saate lõpp.
11.9 - Mida tähendavad Morsekoodis saadetud liittähed SK?
C. Side lõpp.
11.10 - Mida tähendavad Morsekoodis saadetud liittähed KN?
C. Vastaku ainult kutsutud jaam.
11.11 - Milleks kasutatakse signaali "CQ" ?
C. Üldväljakutse märkimaks, et üritate kellegagi ühendust luua.
11.12 - Mida tähendab lühend QRS?
B. Saatke aeglasemalt.
11.13 - Mida tähendab lühend QTH ?
C. Minu asukoht on ...
11.14 - Milline on standardse telefoniväljakutse formaat?
C. Saadate fraasi "CQ" kolm korda, "this is" ja oma kutsungi kolm korda.
11.15 - Kuidas te vastate raadiotelefoni väljakutsele?
C. Saadate teise jaama kutsungit ühe korra, "this is" ja oma kutsungit veerimistabelit kasutades 
ühe korra.
11.16 - Kuidas tuleb veerimistabeli abil saata kutsung ES9A?
B. Echo Sierra Nine Alfa.
11.17 - Kuidas veeritakse kutsungit AE0LQY?
C. Alfa Echo Zero Lima Quebec Yankee
11.18 - Mida tähendab lühend AS?
C. Oota.
11.19 - Mida tähendab R RST signaali raportis?
C. Signaali loetavust.
11.20 - Mida tähendab lühend QSL?
B. Kas võite kinnitada minu saadetud teate kättesaamist?


M12B

12.1 - Mida loetakse amatöörraadiojaamaks?
B. Tehniliste seadmete kogumit, mida raadioamatöör võib kasutada amatöörraadiosideks vastavalt 
Sideameti poolt väljastatud tööloa alusel.
12.2 - Amatöörraadiojaama tehniliste seadmete kogumikku kuuluvad:
C. Saatja, vastuvõtja, lõppseade ja antenn(id).
12.3 - Amatöör-vahendusraadiojaamaks loetakse:
A. Kindlal sagedusel või sagedustel toimivat amatöörraadiojaama, mille vahendusel teostatakse 
vastuvõetavate sõnaliste või digitaalsete saadete edastamist reaalajas või läbi vahemälu.
12.4 - Amatöörraadiomajakaks loetakse:
B. Automaatselt toimivat amatöörraadiojaama, mida kasutatakse väljatugevuse mõõtmisel, antennide 
häälestamisel ja raadiolevi tingimuste hindamisel.
12.5 - Ühiskasutusega amatöörraadiojaamaks loetakse:
C. Amatöörraadiojaama, mis kuulub juriidilisele isikule või ERAÜ juures registreeritud 
raadioamatööride kollektiivile.
12.6 - Amatöörraadiojaama registreeritud asukohaks loetakse:
C. See asukoht, mis on märgitud tööloale.
12.7 - Amatöörraadiosideks loetakse:
A. Mittetulunduslikku raadiosidet, milles osalevad ainult raadioamatöörid.
12.8 - Amatöörraadiosidet tohib kasutada:
B. Ainult sagedusalades, mis on eraldatud amatöörraadiosideks Eesti raadiosageduste plaaniga.
12.9 - Raadioamatööriks loetakse isikut:
C. Isikut, kes omab raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistust.
12.10 - Amatöörraadiosides tohib edastada sihituseta või korrespondendita saateid:
C. Kõikidele Eesti raadioamatööridele määratud infoteadete edastamiseks.
12.11 - Eesti amatöörraadiojaamale eraldatav kutsung koosneb:
NB!! C. Kahetähelisest eesliitest, numbrist ja kuni kolmetähelisest järelliitest.
Õiget vastust ei olegi toodud! Õige on: Kahetähelisest eesliitest, numbrist ja 
kuni NELJATÄHELISEST järelliitest. (Klass D)
12.12 - Haapsalus registreeritud amatöörraadiojaama kutsung algab:
C. ES3
12.13 - Kutsung ES9Z kuulub piirkondlikult:
B. Üleriigiline, kasutamiseks ainult ERAÜ poolt.
12.14 - Kutsung ES2XX võib kuuluda millise klassi Eesti amatöörraadiojaamale?
C. A
12.15 - Ühiskasutusega (raadioklubi) amatöörraadiojaamale omistatakse kutsung:
B. A-ZZ
12.16 - Ühiskasutusega (raadioklubi) amatöörraadiojaama vastutavaks järelvaatajaks võib olla  
ainult:
A. A-klassi kvalifikatsioonitunnistust omav raadioamatöör.
12.17 - Amatöörraadiojaama luba väljastatakse Sideameti poolt kestvusega:
C. 3 aastat. NB. Sideameti uus nimi on Tehnilise Järelvalve Amet.
12.18 - Amatöörraadiojaama tohib kasutada:
B. Ainult kehtiva amatöörraadiojaama tööloa alusel.
12.19 - Amatöörraadiojaama tööluba kuulub hoidmisele:
B. Raadiojaama registreeritud asukohas.
NB! Vastus on loogiline, kuid kuskilt seadusest ei ole ma seda kohta, kus on just nii öeldud, 
välja lugenud.
Kes keelab mul luba alati enesega kaasas kanda?
12.20 - Amatöörraadiojaama alaline (kohtpaikne) kasutamine väljaspool selle registreeritud 
asukohta ilma tööloa muutmiseta on lubatud:
B. Kuus kuud.


Tallinnas, 2008.a.
Abimaterjali eksamiks valmistujatele koostas: ES1TL
tonislall@hot.ee

Välised lingid