Kiipkaardi lugeja

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Smartcard reader e. Kiipkaardilugeja

Kiipkaardi lugeja on vajalik tänapäeval näites ID-kaardi kasutajatele, et teha vajalikke toiminguid interneti vahendusel.


Samuti kasutatakse kiipkaarte nii digitelevisooni vaatajakaardina, ukseavamiseks jpm.


Kiipkaartide programmaatorite skee­me lei­dub pea igal tei­sel võr­gu­le­hel. Ori­gi­naal­la­hen­du­si pa­ku­tak­se aga vä­he – ena­mas­ti ko­pee­ri­tak­se suu­re mo­biil­te­le­fo­ni­gu­ru Dejan Kaljevici lü­li­tust.

Lihtne kiipkaardi lugeja skeem


Skeem ühen­da­tak­se ar­vu­ti jär­jes­tik­por­ti. Toi­te­pin­ge tu­leb sa­mast COM-por­dist nn kvi­tee­ri­mis­sig­naa­li­de ots­telt: viik 4 (DTR - data ter­mi­nal ready) ja viik 7 (RTS – ready to send). Neid sig­naa­le ka­su­ta­ti ar­vu­tus­teh­ni­ka al­gus­aega­del, kuipe­ri­fee­ria­sead­med (prin­ter, mo­dem vms) olid nii aeg­la­sed ja vä­he­se puh­ver­mä­lu­ga, et ei suut­nud ar­vu­tist saa­da­vat in­for­mat­sioo­ni kül­lalt kii­res­ti töö­del­da. Por­di ot­sad RTS ja DTR on väl­jun­did. See tä­hen­dab, et vii­gu­le saab prog­ram­mist lü­li­ta­da +12 V või –12 V. Hea või­ma­lus vä­he voo­lu tar­bi­va­te (10 mA ja vä­hem) sead­me­te toit­mi­seks ot­se ma­si­nast. Elekt­ri hind ju tõu­seb pi­de­valt, ehk on­gi hea li­sa­toi­te­plo­ki ar­velt kok­ku hoi­da. Suu­re­ma voo­lu saa­mi­seks lii­de­tak­se RTS ja DTR väl­jun­di­te pin­ged üle dioo­di­de D1 ja D2 kok­ku. Nii ei koor­ma­ta por­ti, kui sel­le viik RTS on näi­teks ta­se­mel +12 V ja DTR pin­gel –12 V. Li­saks sel­le­le ei la­se dioo­did skee­mi mii­nus­pin­get (kui kaar­di­lu­ge­mis­prog­ramm veel ei töö­ta).

Vaata ka