Tetra

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

TETRA e. Terrestrial Trunked Radio e. Maapealne magistraal-mobiilsidevõrk

  • TETRA terminal on kahesuunaline saatja-vastuvõtja, mis on loodud kasutamiseks ametkondadele nagu politsei, kiirabi jne. Kasutaja saab ühe nupule vajutusega ühenduda kogu grupi inimestega või siis vajutusega ühenduda kogu grupi inimestega või siis ainult ühe inimesega (nn. “walkie-talkie” reziim).
  • TETRA terminali funktsionaalsus ja menüüsüsteem on oma olemuselt GSM-terminali sarnane (personaalne kõne, grupikõneteenus, DMS – Data Message Service (SMS analoog).
  • TETRA terminale on võimalik GPS abil positsioneerida.

Kes Tetra standardi seadmeid kasutavad ?

  • avaliku korra kaitse ja päästeteenistused
  • ühiskondlik transport ja teenused
  • suureettevõtted nt: olemasoleva PABX telefonikeskjaama asemel

Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele - https://www.riigiteataja.ee/akt/1017202


 6. peatükk
OPERATIIVTEENISTUSTE RAADIOVÕRGU TERMINALSEADMED

§ 21. Nõuded maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminali kasutamisele

(1) Maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminal otseside (Direct Mode Operation – DMO) funktsiooniga või ilma on kaasaskantav, liiklusvahendile või kohtkindlalt paigaldatav lõppkasutaja raadioseade, mis on ühendatav operatiivteenistuste raadiovõrguga ning mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 380,000–385,000 MHz (saatesagedus);
2) 390,000–395,000 MHz (vastuvõtusagedus).

(3) Lõikes 2 sätestatud raadiosagedusaladest on lubatud kasutada otsesideks õhk-maa-õhk (Air-Ground-Air) kanaleid järgmistes raadiosagedusalades:
1) 384,800–385,000 MHz;
2) 394,800–395,000 MHz.

(4) Lõikes 2 sätestatud raadiosagedusaladest on lubatud kasutada otsesideks operatiivteenistuse kanaleid järgmistes raadiosagedusalades:
1) 380,000–380,150 MHz;
2) 390,000–390,150 MHz.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-18 ja EN 303 035-1,2. 

Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded - https://www.riigiteataja.ee/akt/217411


Väljaandja  : 	Teede- ja Sideminister 
Akti või dokumendi liik : 	määrus 
Teksti liik : 	algtekst, terviktekst 
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 	15.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : 	26.04.2006
Avaldamismärge : 	RTL, 12.11.2002, 125, 1828 


Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded TETRA standardile põhinevate operatiivraadioside
mobiilterminalide klassile1
Teede- ja sideministri 31. oktoobri 2002. a määrus nr 71

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387) § 65 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega sätestatakse operatiivraadiosidevõrgus kasutatavate TETRA mobiilterminalide (Terrestrial 
Trunked Radio mobile terminals) klassi kuuluvate raadiosaateseadmete (edaspidi TETRA mobiilterminalid) kasutamise 
üldised nõuded operatiivraadiosidevõrgus. Nimetatud klassi kuuluvad otseside DMO ( Direct Mode Operation) funktsiooniga või ilma lõppkasutaja seadmed.

(2) Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded määravad antud raadiosaateseadmete klassi tehnilised näitajad, 
kasutuspiirkonna, -viisi ja -otstarbe, kasutatavad raadiosageduskanalid ja raadiosaateseadme kasutamise tingimused.

§ 2. Kasutusotstarve

(1) TETRA mobiilterminalid on kaasaskantavad, liiklusvahendile paigaldatavad või kohtkindlalt paigaldatavad 
raadiosaateseadmed, mis on ühendatavad operatiivraadiosidevõrguga ning mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks 
või mõlemaks.

(2) Operatiivraadiosidevõrk on ettenähtud sidepidamiseks kiirabi-, tuletõrje-, politsei-, piirivalve-, tolli- ja 
teistele teenistustele.

§ 3. Raadiosageduskanalid operatiivraadiosidevõrgus

(1) Operatiivraadiosidevõrgus on TETRA mobiilterminaliga sidepidamiseks ettenähtud raadiosageduskanaleid lubatud 
kasutada duplekssideks järgmistes sagedusvahemikes:

1) 380,000–385,000 MHz (saateks);
2) 390,000–395,000 MHz (vastuvõtuks).

(2) Lõikes 1 sätestatud raadiosageduskanalitest on lubatud kasutada operatiivteenistuse otsesideks õhk-maa-õhk AGA ( 
Air-Ground-Air) kanaleid järgmistes sagedusvahemikes:

1) 384,800–385,000 Mhz;
2) 394,800–395,000 MHz.

(3) Lõikes 1 sätestatud raadiosageduskanalitest on lubatud kasutada operatiivteenistuse otsesideks 
operatiivteenistuse DMO kanaleid järgmistes sagedusvahemikes:

1) 380,000–380,150 MHz;
2) 390,000–390,150 MHz.

§ 4. Tehnilised näitajad

(1) TETRA mobiilterminali tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks Euroopa 
Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standardi ETSI EN 303 035-1 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks
 võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest spetsifikaatidest.

(2) Otseside TETRA mobiilterminali tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks Euroopa 
Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standardi ETSI EN 303 035-2 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnospetsifikaatidest.

(3) Elektriohutus ja elektromagnetiline ühildatavus peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» § 56 lõike 1 alusel 
kehtestatud nõuetele.

(4) Kiirgusparameetrid peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» § 65 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud nõuetele.

(5) Eestikeelset teavet lõikes 1 viidatud ETSI standardite kohta annab Sideamet.

§ 5. Kasutamise piirangud

TETRA mobiilterminali kasutamisele ei ole territoriaalseid piiranguid.
1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduse Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 99/5/EÜ (EÜT L 91, 07.04.99, lk 10) 
nõudeid.

	Rahandusminister teede- ja sideministri ülesannetes Harri ÕUNAPUU

	Kantsler Margus LEIVO

Artiklid

Välised lingid