ITU

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

ITU e. International Telecommunications Union e. Rahvusvaheline Elekterside Liit

ITU on ÜRO juures töötav rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeteks on liikmesriikide valitsused (189) ja erasektor. ITU tegevuses on kaasatud regulaatorid, võrgu operaatorid, seadmete tootjad, riist- ja tarkvara arendajad, regionaalsed standardeid koostavad organisatsioonid ja finantsinstitutsioonid. ITU koordineerib ülemaailmset telekommunikatsioonialast arengut, võrkude kasutust ja telekommunikatsiooni teenuseid, annab soovitusi ühtsete standardite rakendamiseks ja kasutusele võtuks. Abistab arengumaid elektroonilise side valdkonnas.

Eesmärk

 • Toetada ja laiendada liikmesriikide vahel rahvusvahelist koostööd igasuguse elektroonilise side parendamise ja ratsionaalsema kasutamise nimel.
 • Parandada ja suurendada organisatsioonide ja teiste liikmete osalust Liidu töös ja edendada viljakat koostööd ja partnerlust nende ja liikmesriikide vahel eesmärgiga täita Liidule seatud ülesanded.
 • Edendada ja pakkuda telekommunikatsiooni valdkonnas arenevatele riikidele tehnilist abi ning samuti soodustada inim-, finants- ja materiaalsete ressursside koondamist eesmärgiga parandada telekommunikatsiooniteenuste kättesaadavust.
 • Edendada tehniliste võimaluste arendamist ja nende parimat haldamist eesmärgiga parandada telekommunikatsiooniteenuste efektiivsust, suurendades nende kasulikkust ja tehes need nii palju kui võimalik kõikidele kättesaadavaks.
 • Aidata kaasa uute telekommunikatsiooni tehnoloogiate kasutuselevõtmisest tuleneva kasu saamisele kõikide maailma elanike poolt.
 • Edendada telekommunikatsiooniteenuste kasutamist rahule suunatud suhete suurendamise eesmärgil.
 • Rakendades igakülgselt kõikide teadmisi, et harmoniseerida liikmesriikide tegevusi ja soodustada viljakat ning konstruktiivset koostööd ja partnerlust liikmesriikide ja tööstussektori vahel.
 • Edendada rahvusvahelisel tasandil laiema, telekommunikatsiooni küsimuste infoühiskonnaga sidumise käsitluse omaksvõttu, tehes koostööd muu maailmaga ning kohalike riiklike ja mitteriiklike telekommunikatsiooniga seotud organisatsioonidega.

Töökorraldus

Vastavalt ITU konventsioonile toimub ITU Täievoliline Konverents (ITU Plenipotentiary Conferents, ITU PP) iga nelja aasta tagant, kus valitakse juhtorganid, määratakse kindlaks edasised telekommunikatsiooni töösuunad, täpsustatakse ITU põhidokumente. Tegevusvaldkond on jaotatud kolme sektori vahel ja igal sektoril on oma Büroo, mis tagab sektori tööplaani täitmise ja koordineerib igapäevaseid tegevusi:

 • Raadiokommunikatsiooni Büroo (ITU-R), piiritleb tehnilised nõuded traadita maa- ja kosmoseside võrkudele ja süsteemidele ning töötab välja tegevuse protseduurid. Samuti viib see büroo läbi olulisi tehnilisi uuringuid, mis on aluseks raadioside konverentsidel tehtavate regulatiivsete otsuste tegemiseks.
 • Telekommunikatsiooni Standardimise Büroo (ITU-T), büroo eksperdid valmistavad ette tehnilisi spetsifikatsioone elektroonilise side süsteemide, võrkude ja teenuste jaoks, mis hõlmab ka nende opereerimist ning hooldust. Büroo tegevus hõlmab ka rahvusvaheliste teenuste osutamise tariifide põhimõtete ja kuluarvestuse meetodite väljatöötamist.
 • Telekommunikatsiooni Arengu Büroo (ITU-D), büroo ekspertide tegevus on keskendunud soovituste, arvamuste, juhendite, käsiraamatute ja aruannete koostamisele, mis annavad arenevate riikide otsustajatele võimaluse lähtuda võrgu halduse ja arengu strateegiate “parimast äritegevuse praktikast”

Sektorite tööd toetavad nn. uurimisgrupid (Study groups), mis koosnevad ekspertidest ja töötavad välja ITU soovitusi (ITU Recommendations), mis on valdavalt tehnilist laadi. Kõik ITU soovitused on mittesiduvad ja vabatahtlikult järgitavad.

Tulemus

Kuigi ITU poolt vastuvõetud standardid ei ole kohustuslikud, järgib neid enamus riike. See tagab, et nii seadmed kui ka teenused on omavahel ühilduvad, mis võimaldab ilma lisakulutusi tegemata kasutada erinevate tootjate toodangut. Standardites on kajastatud ka erinevate osaliste kogemus ning standardi järgimine võimaldab tegevusi efektiivsemalt teostada.

Eesti Vabariik on ITU liige alates 24.04.1992.

Eesti Vabariiki esindavad:

  * Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  * Tehnilise Järelevalve Amet
  * Konkurentsiamet

Välised lingid