RAS1000

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

RAS1000 e. Radio Access System RAS 1000 e. Telefonivõrgu juurdepääsuvõrk 1000

Raadiolahendusel toimiv tavatelefoni lahendus mille töötles välja Rootsi firma Ericsson. Eestis pakub sellise lahenduse abil alustas telefoniteenuse pakkumist Eesti Telefon praegune Elion.

2005 aastal oli üle Eesti töös ligikaudu 50 Ericssoni raadiotelefonide süsteemi RAS 1000 tugijaama, mille katvusalas on enamik Eesti asustatud maapiirkondadest. RAS 1000 projekti on investeeritud üle 300 miljoni krooni ja selle tulemusel on raadiotelefonide kasutajate arv kasvanud ligikaudu 27 000-ni, mis on umbes 6% tavatelefonide koguarvust.

RAS 1000 süsteemi raadiotelefoniga saab digitaaljaama ühendatud telefoniga võrdväärse ühenduse, mis võimaldab kasutada selliseid teenuseid nagu kõne suunamist teisele numbrile, lühivalikuteenused, kõnepostkasti jne. Peale telefoni võib raadioterminaliga ühendada ka faksi või arvutimodemi (V.34 standard) ning kasutada ühendust ka internetis surfamiseks. Interneti sissehelistamisteenuse kiiruseks on RAS 1000 vahendusel ja hea raadiolevi korral kuni 19 200 bitti sekundis juhul, kui modem toetab standardile V.42 vastavat veaparandust.

RAS 1000 ja Internetiühendus

RAS 1000 on raadiosidet kasutav telefonisüsteem. Tegemist on analoog-tüüpi raadiokanalil põhineva süsteemiga, mis võimaldab kõnesidet ja ka andmesidet. Teenusele pakutakse samasuguseid lisateenuseid, nagu on digitaaljaama abonentidel. (toonvalimine, DigiPluss jne) Kanali ribalaius on selline, et selle peal saab teha andmesidet kiirusega 14400 - 19200 bit/s. (uuemat tüüpi terminaliga, vana tüüpi terminalid ei pruugi nii head sidet teha.

Numbrid kehtivad, kui tegemist on hea raadioleviga. Raadiolevi sõltub aga mitmest asjaolust, nagu näiteks kliendi kaugus mastist ja antenni tüübist, asukohast ja paigaldusest.

Andmeside seisukohalt on hea teada veel seda, et erinevd modemid suhtuvad liinil ette tulevatesse häiretesse erinevalt. St. tehase seaded on eri modemitel erinevad.

RAS 1000 omapäraks on see, et süsteem saadab terminali poole aeg-ajalt (ca 10 min. intervalliga) terminalile arusaadavat informatsiooni. See võtab u. 0,1 s aega, kuid erksamad modemid võivad sellise segamise (Carrier drop) korral ühenduse katkestada.

Lahenduseks oleks soovitav suurendada modemi vastavat aega (Carrier drop timeout). Vastav kood on modemi manualis olemas. DUN-s peaks see olema kirjutatud reale Advanced Settings.

Leviala


Nõuded seadmetele

§ 18. Nõuded telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu RAS1000 terminali kasutamisele 
(1) Telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu RAS1000 terminal (edaspidi RAS1000 terminal) on kohtkindlalt paigaldatav raadioseade,
millel on liides standardsele telefoniseadmele ja mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgus
RAS1000. 
(2) RAS1000 terminali on lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades kanalisammuga 25 kHz: 
1) 415,000–420,000 MHz (saatesagedus); 
2) 425,000–430,000 MHz (vastuvõtusagedus). 
(3) Asjakohased harmoneeritud standardid RAS1000 terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on
  EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 086 ja EN 300 296. 
Ericssoni raadiotelefoni terminal. (Subscriber Radio Terminal, Ericsson KRC 115 016/2 R1C)Antenn Iskra P28 NMT / GSM 6.5-7.0 db 


Antenn Iskra P28, õiges (vertikaal) asendis.


Andmeside

Varasemad variandid paigaldati aastatel 1996-98. Nende terminalide Internetiühenduse kiirus on maksimaalselt kuni 14400 bps (bitti sekundis). Alates 1998 paigaldatakse Ericssoni seadmeid. Tegemist on analoogkanaliga, modem peaks töötama V.34 protokollil veaparandusega V.42. Maksimaalne ühenduse kiirus on 19200 bit/s (bitti sekundis).

Ericssoni seadmete tootja poolt spetsifitseerimata kiirus, mida mõnedel juhtudel on väidetavalt Eestis ka saavutatud, on 21600 bps. Sellise ühenduskiiruse saavutamist tuleb siiski pidada erandjuhtumiks.

Soovitused andmeside kasutajale

Modemi häälestamisel tuleks jälgida samu põhimõtteid kui analoogliini puhul.

Määrake kindlasti ühenduse loomise protokolliks V.34 või V.32b, vajadusel võib lisada ka täiendavaid liinikiiruse piiranguid (ülemine ja alumine). Soovitav on seada ülemine kiirus alla 19200 bit/s (oleneb väljatugevustest, vt. peale voolukatkestust, mitu väljatugevuse tulukest põleb ja/või vilgub), alumisel piiril ei ole nii suurt tähtsust, võib määrata 4800 bit/s.

Aitab ka see, kui muudate edastatavate pakettide suurust (Win 98 puhul, või juhul, kui on Dial Up Networking e. MS DUN versioon 1.3). Määramiseks: "Control Panel"->"Network"->"Dial-up adapter"->"Properties". "Dial-up Adapter Propertis" lehel "Advanced" leiate "IP Packet size" ja seate selle väärtuse (value) "Small". Vajutate “OK”.

Samuti on praktikas esinenud juhtumeid, kus RAS 1000 puhul on sissehelistamiskesuse numbri valimisel vajalikuks osutunud pauside tekitamine numbrite vahele. Näiteks kui raadiotelefoni puhul ei tunne teie modem mõnikord tooni ära, võiksite proovida sissehelistamisnumbrit kujul:,,0,,9010205 (nulli ees on kaks koma ja järel on ka kaks koma).

Samuti võib osutuda vajalikuks eemaldada nn. linnuke väljendi “Wait for dial tone” eest (ühenduse loomise ikoon->"Propertis"->”Configure"->"Connection") ja/või kirjutada “Extra settings” reale käsklus “X3” nn. blind dialing jaoks.

Kindlasti peavad kõik RAS 1000 omanikud oma modemi häälestama toonvalimise peale! Oluliselt mõjutavad RAS 1000 side kvaliteeti ka mobiilside (nmt, gsm) läheduses töötavad aparaadid. Fiks-GSM puhul on sageli esinenud variant, kus levi võib olla hea, aga reaalselt andmevahetust ei toimu.

Mitte ainult raadiotelefonide omanikud, vaid ka kõik modemikasutajad võiksid äikese korral telefoni liinijuhtme modemi küljest lahti ühendada, vältimaks seda, et äike telefoniliini pidi arvutisse sisse lööb ja muuhulgas ka modemi töökõlbmatuks muudab.

Seadused


Väljaandja  : 	Teede- ja Sideminister 
Akti või dokumendi liik : 	määrus 
Teksti liik : 	algtekst, terviktekst 
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 	01.06.2002 (eRT kasutuselevõtmine)
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : 	30.04.2004
Avaldamismärge : 	RTL, 11.07.2001, 84, 1162 


AVALDATUD :

RTL 2001, 84, 1162

Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded üldkasutatava telefonivõrgu raadiovõrgu RAS1000 terminaliseadmete klassile1

Teede- ja sideministri 26. juuni 2001. a määrus nr 78

 

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310) paragrahvi 65 lõike 1
punkti 3 ja lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega sätestatakse üldkasutatava telefonivõrgu raadiovõrgu RAS1000 (Radio Acess System) terminaliseadmete
  (edaspidi RAS1000 terminalid) kasutamise üldised nõuded.

(2) Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded määravad antud raadiosaateseadmete klassi tehnilised näitajad, kasutuspiirkonna,
  -viisi ja -otstarbe, kasutatavad raadiosageduskanalid ja raadiosaateseadme kasutamise tingimused. Raadiosaateseadmete kasutamise
  üldiste nõuete alusel on igal isikul õigus paigaldada ja kasutada nimetatud klassi raadiosaateseadmeid ühesugustel üldistel
  tingimustel raadiosideks.

§ 2. Kasutusotstarve

RAS1000 terminalid on kohtkindlalt paigaldatavad raadiosaateseadmed, millel on liiniliides standardsele telefoniseadmele ja mida
kasutatakse kõne- või andmeedastuseks üldkasutatava telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgus RAS1000.

§ 3. Kasutatavad raadiosageduskanalid

(1) Üldkasutatava telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgus RAS1000 on RAS1000 terminaliga sidepidamiseks ettenähtud
  raadiosageduskanaleid lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades:
1) saatesagedustel 415,000¿420,000 MHz (primaarne kasutusreţiim); vastuvõtusagedustel 425,000¿430,000 MHz (primaarne kasutusreţiim);
2) saatesagedustel 453,000¿457,475 MHz (sekundaarne kasutusreţiim); vastuvõtusagedustel 463,000¿467,475 MHz (sekundaarne
  kasutusreţiim);
3) saatesagedustel 890,000¿913,200 MHz (sekundaarne kasutusreţiim); vastuvõtusagedustel 935,000¿958,200 MHz (sekundaarne
  kasutusreţiim).

(2) RAS1000 terminali poolt kasutatava raadiosageduskanali laius on 25 kHz.

§ 4. Tehnilised näitajad

(1) RAS1000 terminali tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite
  Instituudi (ETSI) standardite ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 (2001-03) ja ETSI EN 300 086-2 V1.1.1 (2001-03) nõuetest. Tehnilise
  normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnospetsifikaatidest.

(2) Elektriohutus ja elektromagnetiline ühildatavus peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 56 lõike 1 alusel
  kehtestatud nõuetele.

(3) Kiirgusparameetrid peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 65 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud nõuetele.

(4) Eestikeelset teavet käesolevas määruses viidatud ETSI standardite kohta annab Sideamet.

§ 5. Kasutamise piirangud

(1) RAS1000 terminali kasutatakse üldkasutatava telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu RAS1000 baasjaama tegevuspiirkonnas.

(2) Raadiosagedusalades, kus RAS1000 terminali kasutusreţiim on sekundaarne, ei tohi RAS1000 terminal tekitada raadiohäireid
  vastava sagedusala primaarse kategooria sageduskasutusele ja RAS1000 terminali ei kaitsta teiste raadioside teenistuste
  põhjustatud raadiohäirete eest.

§ 6. Määruse rakendamine

Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud nõudeid RAS1000 terminali tehniliste näitajate tehnilise normi täitmiseks rakendatakse 2001. aasta
1. augustist.
1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduse Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 99/5/EÜ (EÜT L 91, 07.04.99, lk 10) nõudeid.

 

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Margus LEIVO

Artiklid

PM 16.09.2008: Elioni museaal taluseinal

See kast on RAS1000 raadioterminal, millega on mäletatavasti võimalik saada internetiühenduse kiirus kuni 16,8 kilobitti sekundis. Võrdluseks võiks öelda, et tänapäeval pole mõtet pidada interneti püsiühendust allalaadimiskiirusega vähem kui 256 kilobitti sekundis. Normaalne kiirus on 2 megabitti sekundis.

Ahjaa – miks ma seda kasti pean? Üksnes seepärast, et see kast helistab signalisatsioonisüsteemi häire korral, kuhu vaja. Muidu ma kutsuksin onud Elionist ja käsiksin selle museaali ära koristada. Mulle ei tule ausalt öeldes isegi meelde Elionile õigel ajal arvete maksmine, nii mõttetu on see kast seinal.

Aga Elion jääb minu jaoks alati Eesti Telefoniks, nadi imagoga ettevõtteks üheksakümnendate algusest.

 PM 04.11.1999 RAS 1000 katab hõredalt asustatud maapiirkondi

Hõredalt asustatud maapiirkondade telefoniseerimiseks rakendab AS Eesti Telefon raadiotelefoni süsteemi RAS 1000.

Vastavalt ASi Emor poolt läbiviidud telekommunikatsioonituru nõudluse uuringule ja ASi Eesti Telefon andmebaasidele oli 1997. aastal Eesti erinevates hõreda asustusega piirkondades telefonside teenust vajanud potentsiaalseid kliente 24 000. Lisaks oli pikkade õhuliinidega ühendatud ca 10 000 klienti, kelle ühenduse püsivus oli ebakindel, kvaliteet madal ja liinide korrashoiuks vajalikud kulud ületasid mõistliku majandamise piirid.

RAS1000 Kõnede turvalisusest

Kõnede lihtsast pealtkuulatavusest on teadnud juba aastakümneid paljud, tehnika-elektroonika-raadio sõbrad, samuti oleme selles veendunud, et seda teadsid ka vastavate ametkondade töötajad, aga kuna see ei pruukinud kuulunuda nende töökohustuste hulka siis lihtsalt pole võetnud midagi ka ette.

Et vastavat sagedust on võimalik ka Raadioskänneritega kuulata pole samuti ammu neile uudis, kusjuures vastavaid seadmeid on ametliku maaletooja poolt müüdud Eestis juba enam kui 10 aastat.


Antud sidede juures kasutatakse kõnede arusaadamatuks tegemiseks voice inversiooni e. helispektri ümberkeeramist.

Allolev joonis selgitab kuidas see käib.

RAS1000 juttu Pealtnägijas - ELION väidab, et ei teadnud midagi

Elioni jaoks tuli see probleem üllatusena ning telekomifirma kinnitusel toimub nende raadiotelefonide side krüpteeritult. Elion hakkas asja uurima ning kinnitas, et probleem ei saa olla kuidagi nende võrgus.

Mõistatus lahenes aga siis kui Elioni töötajad ostsid samasuguse raadioskänneri nagu laevamehaanik Tamm ja panid selle tööle. Siis saadi aru, et sellele aparaadil on funktsioon, millega saab sidekanaleid lahti krüpteerida.

Elioni tehnoloogiadirektor Kalev Reiljani sõnul on selline asi häiriv, kuid nendib, et ka ukse muukimiseks vajalikku varustust saab rauapoest osta.

Sarnase raadioskänneri ostmine on täiesti legaalne, kuid selle kasutamine teiste kõnede pealtkuulamiseks mitte.

Elioni kommentaar - https://www.elion.ee/infoportaal/uudised/22800/RAS1000+raadiotelefoni+v%C3%B5imalikest+turvariskidest

RAS1000 raadiotelefoni võimalikest turvariskidest

10.01.2013

Nimelt oli 9. jaanuaril ETV eetris saade „Pealtnägija“, kus oli juttu RAS1000 raadiotelefoni võimalikest turvariskidest. Soovin siinse artikliga olukorda täiendavalt selgitada.

Oluline taustainfo

Raadiotelefoni kõned on muudetud selliseks, et kõrvalised inimesed ei saaks neid raadiosaatjate jms levinud seadmetega pealt kuulda ehk - signaal on krüpteeritud. Samas on raadiotehnoloogia vana ning oma olemuselt lihtne, mistõttu on seda ka lihtsam eriseadmeid kasutades nö lahti muukida ning telefonikõnesid pealt kuulda. Just sellist olukorda kirjeldaski 9. jaanuari „Pealtnägija“ saade.

Oluline on ära märkida, et saates näidatud seade leiab üles vaid suvalise kõne, mis parajasti antud levialas aset leiab. Rõhutame, et teiste inimeste telefonikõnede pealtkuulamine ning sel teel saadud info levitamine on ebaseaduslik ning karistatav. Seda reguleerib Karistusseadustiku paragrahv 156 ja Elektroonilise Side Seaduse paragrahv 22. Seaduse vastu eksisid ka „Pealtnägija“ tegijad ning mees, kes pealtkuulamise võimalust esitles.

Miks pole Elion neist turvariskidest varem teada andnud?

Seni oleme kaitsnud oma raadiotelefoni kasutajaid signaali krüpteerimisega, mis on olnud piisav. Nüüd, kus nimetatud eriseade on Eestis kättesaadav ja selle olemasolu ning ebaseadusliku kasutamise võimalused avalikustatud, on põhjust ka sellest teavitada.

Millised on Elioni plaanid seoses raadiotelefoni teenusega?

Meil on plaanis lähiaastatel RAS1000 tehnoloogia samm-sammult uue ja turvalisemaga asendada. Kindlasti teeme selle kohta ka eraldi teavitust.

Mõistan, et olukord võib olla ebameeldiv ning ma palun selle pärast ettevõtte nimel vabandust. Kui sel teemal tekib küsimusi, palun võtke kindlasti ühendust meie klienditeenindusega, helistades 165.

Kalev Reiljan – Elioni tehnoloogiadirektor

Rahva tõsiseltvõetavad kommentaarid

Vihje :), 09.01.2013 20:23 Skänner näikse olevat Alinco DJ-X7E ja see saab skännerile tüüpiliselt hakkama inversion scrambling'u lahtitegemisega. Kui Elion tõesti sellist "kodeeringut" kasutab ja seda andmeside krüpteerimiseks nimetab, siis see on sama tase, kui panga rahahoidla ukse taha luud toetada ja öelda, et uks on lukus. Häbilugu.


Einohh, 08.01.2013 22:54 20 ja rohkem aastat on RAS'i kasutatud ja seda on olnud võimalik kuulata. Täpselt sama moodi, nagu omal ajal ka NMT mobiile ja PN alles täna "avastab ameerikat" ja üritab sellest mingit mulli välja imeda??? Hale!

Nojah, 07.01.2013 22:35 No selles pole nüüd küll midagi sensatsioonilist ega ennekuulmatut, et RAS side on olnud selle loomisest saadik kuulatav...

Tõestuseks varasemast, et see pole ammu enam uudis

2005 - http://ee.side.narkive.com/eSQ9AWil/ras1000

Kas vastab tõele see, et ras1000 on võimalik pealt kuulata? Mingil suvalisel tegelasel oli probleem olnud, et pisiärisaladus olla kuidagi konkurendi kõrvu kostunud. Saab, odavalt ja lihtsalt. odav=arvuti+2000 eek

2007 - http://foorum.cbradio.ee/viewtopic.php?p=7079#p7079

ah ras föönid ongi need viimased jah, neid on kõikaeg kuulda.

Vaata ka

Välised lingid