Raadioskänner

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Skänner on laiariba raadiovastuvõtja. Skannerid võtavad vastu raadiosignaale suurtes sagedusvahemikes ehk praktiliselt kõikidel kanalitel. Skänner ainult ei kuula, vaid ka otsib signaale (skaneerib).

Pildil on käsiskänner Alinco.


Seadustest

Eestis on TJA poolt väljastatud, sageduslubade alusel väljaantud sageduste kuulamine (TJA 2009.a. kirja põhjal) lubatud, 
vastava seadme omamine on samuti lubatud, selle võib osta igaüks.
Teavet ei tohi ka hõivata ega levitada (vt. Elektroonilise side seadus §22.)
§22. Vale või eksitav teade ning raadioside saladus:

(1) Raadiosides vale või eksitava teate saatmine, mis võib ohustada lennukite, laevade või 
maismaasõidukite või inimeste turvalisust või kahjustada mis tahes päästeteenistuse 
funktsioneerimist, on keelatud.

(2) Raadiotehniliste vahenditega teabe hõivamine kolmandate isikute poolt on keelatud, välja 
arvatud seadusega sätestatud juhtudel.

(Teabe hõivamine on raadiosageduste kasutaja kohta ja raadiosageduste kasutaja poolt edastatava teabe kohta informatsiooni hankimine.)

(3) Ebaseaduslikult hõivatud teabe töötlemine, sealhulgas kasutamine ja levitamine, on keelatud.

Viide: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12894690

Skännereid müüb Eestis Tehnoturg-T Raadiosidekeskus OÜ - http://www.tehnoturg.ee/EE/3566

Küsimus TJA-le - 29.10.2009

Allikas: Küsimuse esitaja (ei soovinud oma nime avalikustada).

Kui tihti ja milliste kaebustega pöörduvad raadioamatöörid Tehnilise Järelevalve Ameti poole 
"eetripiraatluse" probleemidega ? Pean silmas näiteks "valel" sagedusel töötavaid beebivalvureid või 
isehakanud raadiodiskoreid.

Kui oluline või laiaulatuslik on probleem seoses sellega, et politseinike, taksojuhtide, meremeeste 
ja teiste omavahelist juttu kuulavad pealt või segavad vahele raadioamatöörid või eetripiraadid ?

TJA vastus - 30.10.2009

Allikas: http://www.tja.ee/index.php?id=12234

Teie 29.10.2009

Meie 30.10.2009 nr 6.16-2/ 09-2853-002

Raadiosidest

Raadioamatöörid on 2009 aastal pöördunud Tehnilise Järelevalve Ameti poole kokku kolmel korral. 
Põhiliselt kurdetakse võõra signaali olemasolu üle amatööride sagedusel, mis segab nende 
sidepidamist. Raadiosageduste järelevalve osakond on kaebuste lahendamise käigus leidnud 
häirepõhjustena kiirgava põrandakütte termostaadi ja kiirgava turvasaatja. Seega on kõige enam 
probleeme tingitud rikkis elektroonika-seadmetest. Valedel sagedustel amatöörraadioside 
sagedusvahemikus töötavatest mistahes raadiosaateseadmetest ei ole meid informeeritud.

Kaebuseid seoses raadioside pealt kuulamisega ning vahelesegamisega on meie ametile laekunud 
sellel aastal üks. Tegemist oli teatega, mille kohaselt isik kuulas pealt ja kasutas saadud 
informatsiooni enda huvides ära (kuulati pealt takso sagedust). Seega ei ole probleem 
laiaulatuslik. Elektroonilise side seaduse kohaselt ei ole raadioside pealtkuulamine keelatud, seda 
võib teha igaüks poes vabalt müüdava vastuvõtuseadme abil. Küll aga on elektroonilise side seaduse 
§ 22 kohaselt keelatud ebaseaduslikult hõivatud teabe töötlemine, sealhulgas kasutamine ja 
levitamine. See tähendab seda, et raadioeetrist kuuldut ei tohi mingilgi moel kasutada ega 
levitada. Kaebusi selle kohta, et raadioamatöörid segaks legaalsele sidele vahele, ei ole Tehnilise 
Järelevalve Amet saanud.


Lugupidamisega
Raadiosageduste järelevalve osakonna 
juhataja asetäitja

Küsimus Lennuametile

Kirjutasime neljale ametkonnale (Lennuamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 
Lennuliiklusteenistus ja Tehnilise Järelevalve Amet) sellise kirja:

Meie MTÜ Lennutaja on loonud lennundusportaali Lennutaja.ee, kus me pakume võimalust 
lennundusspetsialistidel ja lennundushuvilistel foorumis rääkida, lisada pilte ja videoid. Meie 
järgmine ambitsioon on koduleheküljele luua lennundusside kuulamise võimalus. Sellega seoses 
soovime saada teiepoolset juriidiliselt analüüsi antud tegevusele. 
Oleme kursis, et Euroopas ja ka Venemaal on antud tegevus võimalik, siinkohal Teile paar näidet:
live.radioscanner.net/audio/ulli
www.liveatc.net/feedmap/feedmap.html

Vastus lennuametilt - 18.01.2012

Allikas: http://www.lennutaja.ee/et/forum/Lennuliiklusteenistus-%28ATC%29/378-Tallinn-Tower-Live.html

MTÜ Lennutaja		
Teie 04.12.2011
Meie 18.01.2012 nr 2,-6/11/3500
Lennunduse raadioside kuulamisest

Lugupeetud

Oleme Teie taotlust lennunduse raadioside kuulamiseks igakülgselt analüüsinud samuti kaasasime 
analüüsiprotsessi erinevaid osapooli (sh Tehnilise Järelevalve Amet).
Vastuseks teatame Teile, et vastavalt Elektroonilise side seaduse § 22 lõigetele 2 ja 3 on 
raadiotehniliste vahenditega teabe hõivamine kolmandate isikute poolt keelatud, välja arvatud 
seadusega sätestatud juhtudel. Ebaseaduslikult hõivatud teabe töötlemine, sealhulgas kasutamine ja 
levitamine, on keelatud. Elektroonilise side seaduse § 2 p 56 kohaselt teabe hõivamine on 
raadiosageduste kasutaja kohta ja raadiosageduste kasutaja poolt edastatava teabe kohta 
informatsiooni hankimine.

Lisame, et Elektroonilise side seaduse §-s 158 on sätestatud vastutus raadioside saladuse 
rikkumise eest. Raadiosides osalejate ja nende poolt edastatava sõnumi kohta raadiotehniliste 
vahenditega teabe hankimise või selle teabe kasutamise eest raadiosides mitteosaleva isiku poolt 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud 
juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Arvestades, et ka lennundusalased õigusaktid ei luba vastava teabe hankimist ning taoline õigus ei 
ole eriseaduses sätestatud, ei ole kolmandatel isikutel lubatud lennundusside kuulamine 
raadiotehniliste vahenditega. Samuti ei ole lubatud sellise kuulamise võimaluse loomine 
kolmandatele isikutele.

Teie kirjas tõstatatud teemat arutas ka majandus- ja kommunikatsiooniministri moodustatud 
lennundusjulgestuse ekspertgrupp oma 16. jaanuari 2012 kohtumisel. Ekspertgrupi liikmed ei pea 
võimalikuks lennundusside avalikustamist lähtudes ülalviidatud Elektroonilise seaduse side 
sätetest, samuti ei peeta hetkel otstarbekaks vastavate reguleerivate normide muutmist. 

Austusega
(allkirjastatud digitaalselt)
Peadirektor

Uus küsimus MTÜ Lennutaja

Tänan Teid 18.01.2012. a saadetud vastuskirja nr 2,-6/11/3500 eest. Tulenevalt Teie vastuses 
viidatud ESS sätetele, on mul tekkinud mõned lisaküsimused, millele ootan Lennuametipoolset selgitust.
Kõigepealt juhin Teie tähelepanu asjaolule, et lennunduse raadioside sagedus on "lahtine" krüpteerimata 
ning sageduste kuulamise seadmeid on võimalik vabalt osta nii internetist kui ka poest. Teie vastusest 
lähtub nagu oleksid kõik Eestis taolise scanneri omanikud automaatselt seaduserikkujad ning sama kehtib 
ka justkui kõigi www.liveatc.net 'i kuulajate kohta? Kuidas sellist olukorda kommenteerite?

Järgnevalt soovin Teie hinnangut olukorrale, kui keegi paneb jaama ja serveri meie naaberriiki, 
kus sellised asjad on seadusega võimalikud ja häälestab scanneri Eesti lennundussagedustele. 
Kas selline tegevus peab olema kooskõlas ka Eestis kehtiva seadusandlusega ja kuidas seda saavutatakse?
Lõpuks soovin meenutada, et lennunduses esineb olukordi, kus lennufirmad võtavad lennundusraadioside 
mõttes kolmandaid isikuid lennukikabiini, kus samuti on kuulda sidet. Teie kirjast lähtuvalt on 
rikkunud seadust siis kes? Kas lennufirma või piloodid? 

Vastus Lennuamet

Pean vajalikuks märkida, et oma vastuses andsime vastuse Teie küsimustele koostöös erinevate osapooltega. 
Raadioside on reguleeritud elektroonilise side seadusega ning järelevalvet seaduse täitmise suhtes 
teostab Tehnilise Järelevalve Amet. Lennuamet vastavat järelevalvet ei teosta, seetõttu puudub meil ka 
oskusteave Teie kirjas toodud juhtumite analüüsimiseks ning asjakohase vastuse andmiseks.

TJA Vastus

Vastavalt elektroonilise side seaduse (ESS) § 22 lg-tele 2 ja 3 on raadiotehniliste vahenditega teabe 
hõivamine kolmandate isikute poolt keelatud, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel. Ebaseaduslikult 
hõivatud teabe töötlemine, sealhulgas kasutamine ja levitamine, on keelatud. ESS § 2 p 56 kohaselt teabe 
hõivamine on raadiosageduste kasutaja kohta ja raadiosageduste kasutaja poolt edastatava teabe kohta 
informatsiooni hankimine. Seega, kui ka lennundusalased õigusaktid vastavat teabe hankimist ja levitamist 
ei luba või ei ole sellist õigust muus eriseaduses sätestatud, siis ei ole kolmandatel isikutel lubatud nii 
lennundusside kuulamine raadiotehniliste vahenditega kui sellise kuulamise võimaluse loomine kolmandatele isikutele.

Ainuüksi raadiotehnilise vahendi omamist ESS tähenduses raadiosidesaladuse rikkumiseks ei loeta.
Eeltoodust nähtub, et rikkumiseks loetakse seadme abil raadiosageduste kasutaja kohta ja raadiosageduste 
kasutaja poolt edastatava teabe kohta informatsiooni hankimist, töötlemist, kasutamist ja levitamist.

Elektroonilise side seaduse kui siseriikliku normatiivakti (õigustloov akt) kehtivus sõltub riigi territooriumist, 
st ESS kehtib üksnes Eesti territooriumil ja riigis asuvate isikute suhtes (seejuures loetakse riigi 
territooriumiks riigipiiriga piiratud maismaaala riigi territoriaal- ja siseveed õhuruumi maismaa, territoriaal- 
ja sisevete kohal; atmosfääris asuvaid vastava riigi kosmose- ja lennuaparaatide pinda; maapõuda riigipiiriga 
piiratud territooriumi all; kauba- ja reisilaevu avamerel riigilipu all; sõjalaevu avamerel ja sadamates).
Kui teises riigis (kus raadioside saladus ei kehti) luuakse raadiotehniliste vahenditega võimalus Eesti 
raadiosagedusplaanis märgitud sagedusalas lennundusside kuulamiseks ja levitamiseks, siis tegemist on 
formaalselt küll ESS rikkumisega (keelatud teabe hõivamine Eesti vastavas raadiosagedusalas), kuid lähtuvalt 
õigusaktide territoriaalsuseprintsiibist ei saa siseriiklikud järelevalveasutused tagada raadioside saladuse 
kohustuse täitmist teistes riikides (kus raadioside saladus ei kehti). TJA-le teadaolevalt ei ole teie kirjas 
viidatud portaalides loodud võimalust Eesti raadiosagedusplaanis märgitud lennundussageduste kasutajate kohta 
informatsiooni hankimiseks ning seega kui vastavates riikides on kuulatavates sagedusalades leviva lennuside 
levitamine ja informatsiooni hankimine lubatud, siis portaali kasutajad seadust ei riku.
See, kes konkreetselt raadioside saladust rikub, kui võimaldab kolmandatel isikutel (kellel puudub selline õigus) 
lennukis raadiosageduste kasutaja poolt edastatava teabe kohta informatsiooni hankida, sõltub konkreetse juhtumi 
asjaoludest (eelkõige sellest, kelle initsiatiivil või loal selline informatsiooni hankimine toimub). Seejuures 
on rikkumise toimepanemise eelduseks just edastatava teabe kohta informatsiooni hankimise võimaldamine kolmandale isikule.

Uudised ajakirjandusest

ER - 24.01.2013 Amet näeb "Pealtnägija" eksperimendis väärtegu - http://uudised.err.ee/index.php?06271026

Tehnilise järelevalve amet soovib majandusministeeriumilt hinnangut ETV saates "Pealtnägija" demonstreeritud raadioside pealtkuulamisele, sest tõlgendab seadusest lähtuvalt eksperimenti selge väärteona. Nimelt ütleb seadus, et raadioside saladuse rikkumine on väärtegu, mille suhtes tuleb alustada väärteomenetlus, kui selleks on ajend ja alus.

Nüüd palubki TJA ministeeriumi hinnangut, mis on raadioside saladuse rikkumise eest karistusõigusliku vastutuse kehtestamise eesmärk.

Ameti enda seisukohalt pole raadioside üksnes mobiiltelefoniteenus või telefoniteenus, vaid igasugune raadioseadmete vahendusel peetav raadioside, näiteks takso ja dispetšeri vahel peetav raadioside jms. Kõneluste pealtkuulamine ja sealt saadud teabe kasutamine ja levitamine on keelatud ja nõuab karistamist väärteomenetluse korras.


Eesti Päevaleht 23. märts 2005 00:00 http://epl.ekspress.ee/artikkel/287929

Eetripiraat kuulab võõraid sagedusi ja napsab konkurentidelt taksotellimusi

Taksofirmade raadiosidet pealt kuulates on piraadil võimalik kliente kaaperdada.

Toimetusele saabunud vihje järgi on võimalik, et Tulika Takso raadiosidet kuulab pealt keegi kõrvaline isik ning on esinenud juhtumeid, kus takso jõudmisel väljakutsutud kohta on klient sealt juba mõne teise masinaga ära sõitnud.

AS-i Tulika Takso juhatuse esimees Anne Rebane ütles, et tegemist on kliendi tähelepanelikkuse küsimusega, kuid need juhtumid on siiski harvad. “Sarnaseid juhuseid ei soovi ma kirjeldada, sest probleem pole nii tõsine,” märkis ta.

“On suhteliselt ebatõenäoline, et Tulika Takso klient talle tundmatu auto peale läheb, kui selle auto välimus pole Tulika Takso sarnane (valge Opel Omega kollase teenindusmärgiga – toim),” lisas Rebane.

Raadiosagedused on avalikud ja taksofirma ei ole siiani näinud vajadust nende krüpteerimiseks. Side pealtkuulamine on võimalik raadiojaama olemasolul, millesse on programmeeritud vastav sagedus. Võõraste sageduste raadiojaama programmeerimine on aga välistatud raadiojaamade sissetoojate poolt. “Kuid häkkereid võib olla ka nende tegevusalal,” pidas Rebane võimalikuks.

Linna transpordiameti osakonnajuhataja Eero Aarniste teadis näiteks tuua juhtumeid, kus ühe taksofirma dispetšerid edastavad tellimusi teiste firmade taksojuhtidele ning firmajuhtide suhtumine sellesse on olnud ükskõikne.

Samas on kuuldusi, et eetrit pealt kuulatakse, esitatud ka transpordiametisse. “Transpordiamet lähtub oma töös ühistranspordiseadusest, mis aga seda valdkonda ei reguleeri. Kaebused edastame sideametile lahendamiseks.”

Pealtkuulamine tuvastamatu

Sideameti klienditeeninduse osakonna juhataja Marge Ensling sõnas, et lähiminevikust ei ole ühtegi kaebust näiteks tuua. “Seda, et taksofirmad kahtlustavad, et keegi nende sagedust kasutab, on küll ette tulnud, aga mitte väga palju,” märkis Ensling. Tema kinnitusel ei ole pealtkuulamist võimalik tuvastada, küll on aga tuvastatav võõra sageduse kasutamine.

Tulika Taksol on iga päev väljas kuni 150 sõidukit. Kliendist ilma jäänud taksojuht teavitab sellest dispetšerit. Kui klient tühistab tellimuse või on lihtsalt “ära kadunud”, saab taksojuht eelisjärjekorras uue tellimuse.

Raadiokuulamine keelatud? - Vabaajakirjandus - 4. veebruar, 2005 15:10

"Kunagi 90ndate lõpul olin (pool)aktiivne raadioamatöör, suisa kutsung oli olemas. Siis kandus huvi järjest rohkem pelgalt teenistusside kuulamise poole. Politsei, kiirabi, tuletõrje, trammid, trollid, taksod, kuller- ja turvafirmad, laeva ja lennukidispets'erid Kõik olid ilusasti minul ülesse tähendatud ja kogu linna sagin jõudis minuni. Ülesmärgitud sagedusi kogunes juba kopsakas kogus ning panin need hot.ee serverisse. Sellepeale tekkis päris palju huvilisi, kes minuga ühendust võtsid ning uusi sagedusi juurde andsid. Ühel päeval aga oli veebileht kinni pandud kasutuslepingu tingimuste mittetäitmise kohta.

Oli kiire aeg ning ei hakanud täpsemalt uurima, et miks ja kes jne.Samuti lõppesid ka teiste sarnaste eesti veebilehtede eluteed.

Vahepal on palju vett merre voolanud, enamus huvitavaid kanaleid on krüptitud või kasutavad muid kavalaid tehnoloogiaid, et neid ei saaks inimene tänavalt pealtkuulata. Aga suur hulk teenistussidet on ikka veel vabalt kuulatav. VHF ( u 140-170 mhz ) ja UHF ( 400 mhz kandis ) sagedusalas politsei, päästeamet ja muud riigistruktuurid enam mitte..."

Viimasel ajal on aga huvi raadiokuulamise vastu tagasi tulnud ning hakkasin asja uurima. Esiteks lugesin läbi 01. jaanuaril 2005 kehtima hakanud ELEKTROONILISE SIDE SEADUSe. Seejärel helistasin Sideametisse , kus lahked tütarlapsed klienditeenindusest soovitasid sobiliku ametniku, kelleks osutus Allan Lepik.

Ja mis välja tuli - jah, Eestis ei võigi ma kuulata oma raadioscanneriga kohaliku Sideameti poolt väljaantud sagedusloa alusel sagedust kasutavat signaali. Seda sätestab eelpoolmainitud seaduse

§ 22. Vale või eksitav teade ning raadioside saladus
(2) Raadiotehniliste vahenditega teabe hõivamine kolmandate isikute poolt on keelatud, välja 
arvatud seadusega sätestatud juhtudel.

Selgituseks, et teabe hõivamine on raadiosageduste kasutaja kohta ja raadiosageduste kasutaja poolt edastatava teabe kohta informatsiooni hankimine. Ehk siis sellel hetkel, kui minu scanner peatub näiteks Elektriraudtee AS poolt kasutataval sagedusel ning ma saan aru, kes seda sagedust kasutab, olen ma seaduserikkuja :(

Küll aga võib õnneks ikka kuulata ringhäälingujaamu, kuna need on avalikud sagedused, midaiganes see ka ei tähenda. Samuti on Eesti raadiosagedusplaanis ära toodud osad häda- ja muud sagedused. Ka neid võib kuulata. Õnneks on veel teenistuslikke sagedusi, mida kuulata võib :)

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus toob oma lehel ära laevanduses kasutatavad sagedused koos tugijaamade kaardi ja muuga. Samuti on VACC Estonia lehel ära toodud eestis kasutatavad lennundussagedused. Ja raadioamatöörid, va julged poisid hõikavad välja oma repiiterite sagadused välja. Ja siis pahad kriminaalid soomalsed jagavad suisa onlines oma riigikohta infot ning pisikese otsingujärgi leiad ka mõned Eesti kohta käivad sagedused. USAs on asi üleüldiselt levinud, kõik sagedused netis saadav ja probleemi pole.

Samas on naljakas, et Harjumaa Päästeteenistus hoiab netis üleval infot oma harva kasutatava sageduse kohta - Neti puhver, leht ise vist maas. Aga noh, õnneks on meil olemas archive.org mis seda nüüdseks juba osaliselt vananenud infot ikka veel truult järeltulevatele põlvedele säilitab.

Kokkuvõttes on sul keelatud keelatud kasutada ühte loodusvara, eetrit, pealegi veel passiivse aparaadiga, seda loodusvara ennast hävitamata. Mis eesmärk on keelata mul neid kanaleid kuulata ning tuttavatega sagedusi jagada? Kelle huve ma rikun, kui ma tean et takso nr. 622 on kesklinnas vaba või kuller viis saadetise kohale? Õnneks jäävad alles pikk-, kesk- ja lühilainel tegutsevad teenistuslik side välismaal."

Raadioamatööri kommentaar eelnevale - Ebaproportsionaalne piirang - 4. veebruar, 2005 - 19:58

Hetkel tundub küll, et õiguskantsleri kaudu või mingil moel võiks selle ebaproportsionaalse piirangu vaidlustada.

Kui jutt käiks lihtsalt sidesaladuse rikkumisest, siis see eelkõige eeldab, et tegu ikka oleks "saladusega". Info, mis on välja kiiratud avalikul sagedusel avalikus formaadis, ei saa kuidagi olla saladus.

Ilmselt vältimaks "avaliku saladuse" paradoksi, on kirjatsurad seaduse tekstis kasutusele võtnud uue termini "hõivamine".

Õnneks on viga sisse lipsanud ka siin. Hõivamine nimelt, nagu ka vargus, on erinevalt kopeerimisest tegevus, mille tagajärjel originaal jääb alles. Seega, kui sidekanalist keegi sõnumi ära võtaks ja see adressaadini ei jõuaks, oleks ehk tegu hõivamisega.

Tuge on loota ka Põhiseadusest, mis sätestab privaatsuse vaid füüsilisele isikule, mitte aga juriidilisele isikule, mida teenistusliku raadiosageduse kasutaja vaieldamatult on.

Moraal - Eesti on Euroopa pudrupajale ligi pääsemiseks tohutu kiirusega vastu võtnud hulga seadusi, mille järgi puudus muu vajadus kui et seinte värviga harmoneeruda. Arusaadav, et kiirustamise ligi ei lastud päris mitme ala spetsialiste. Kuivõrd tegu on eelkõige firmade huve kaitsva seadusega, siis jäid avalikkuse esindajad arutelust kõrvale. Falcki ja muude taoliste jobufirmade pretensioon rahuldati - nende side on nüüdsest "tinglikult salajane". Kuningas ei ole enam alasti, vaid on "tinglikult riides".

Veel ühes võtmes lahti kirjutatult - olukord on absurdsem kui seadusandlik keeld koopiakaitset murda. Seadusandja on eraisikule kehtestanud keelu infot vastu võtta.

Normaalne oleks jätta eraisikule õigus kuulata kõike mida ta vastu võtta suudab. "Töötlemine, kasutamine ja levitamine" on üldse ühe teise seaduse mõjuala (IAKS) ning peaks ära rippuma mitte valitud sidekanalist, vaid edastatava info sisust.

Seaduses on tehtud ka olulisi keelelisi vigu (nagu Eesti seadustes ikka heaks tavaks). Nii näiteks paragrahvis 2 (Mõisted) on selgitatud, misasi on raadioseade:

44) raadioseade on tehniline seade või selle osa, mis suudab infovahetuse eesmärgil kiirata või vastu võtta raadiosideks eraldatud raadiosagedustel levivat elektromagnetlainet;

Tahate välistust - aga palun - siin see on: raadioseade, mis suudab vastu võtta ka raadiosideks eraldamata sagedustel toimuvat (või mittetoimuvat) sidet...

Põhiline aga, kui seade teostab vastuvõttu mingil muul kui infovahetuse eesmärgil (infot ei vahetata vaid üksnes liigutatakse ühes suunas) /nagu näiteks skänneri puhul/ siis ta selle seaduse alla ei lange.

Rääkimata asjaolust, et seaduse esimeses paragrahvis sisaldub selge mõte, et see on orienteeritud juriidilistele isikutele ja raadiosidet juba kasutavate organisatsioonide poolt väärkasutuse vältimiseks. Teisisõnu - seaduse mõte on selgelt selline, et et ta eraisikuid ei puuduta.

Vihkan jobujuriste. Ja Eesti seaduste keeleline ning juriidiline kvaliteet on endiselt väga küsitav.

ES1LAU.

P.S. Tapvaks paragrahviks on hoopis § 14 lg (2), mis keelab sagedusluba välja andmast kohas, kus saatja segaks Sideametit (muid sagedusi kuulamast ja mõõtmast). Sisuliselt võimaldab järgmine § 15 poliitiliselt ebasobivast ringhäälinguloast lahti saada moel, et selle naabermajja ehitatakse eelarvelistest vahenditest üks pisike pealtkuulamisjaam ja seejärel muudetakse sagedusloa tingimused sellisteks, millistel üks jaam enam edasi tegutseda ei saa.. (Paragrahvi algne mõte ilmselt oli mitte lubada ringhäälingujaamadel ja taksofirmadel antenni paigutamist Lasnamäe veerule Mäekalda tänava kohale, kust katuselt ka KAPO oma info saab).

Raadiosagedused tõid probleeme - Tarmo Riisenberg - 15.05.2003 00:00

Kui möödunud nädalal kirjutas Äripäeva Turva rubriik tðetðeenide infolehekülje Kavkaz.org sulgemisest, siis samasuguse tagajärje võib tuua ka lihtsalt raadiosageduste avaldamine oma internetileheküljel.

Just sellisel põhjusel suleti aprilli lõpus sideameti ettekirjutuse järel raadioskannerihuviliste jaoks mõeldud internetilehekülg Skannerileht.

Lehekülje sulgemise algatajaks oli sideamet, kelle hinnangul rikkus ettevõtete raadiosageduste avaldamisega telekommunikatsiooniseadust. Nimelt olid aadressil http://www.hot.ee/skannerileht olnud väljas mitmete ettevõtete poolt kasutatud sidesagedused, mille avaldamine oli sideameti hinnangul seaduserikkumine.

Internetilehekülje koostajatele saadetud kirjas teatas sideameti järelevalveosakonna juhataja Julia Arold, et selline tegevus lehekülje koostajate poolt on telekommunikatsiooniseaduse paragrahvi 67 rikkumine. See paragrahv sätestab, et raadiosides osalejate ja nende edastatava teabe kohta raadiotehniliste vahenditega teabe hankimine ja kasutamine kolmanda, raadiosides mitteosaleva isiku poolt (teabe ebaseaduslik hõivamine), välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel ja korras, on keelatud.

Sideameti poole on pöördunud mitmed murelikud kliendid, kelle tegevust nimetatud informatsiooni avalikustamine võib kahjustada, on kirjas sideameti poolt lehekülje koostajatele saadetud kirjas. Sellest lähtuvalt soovitas sideamet lehekülje koostajatel selliste andmete avaldamine lõpetada.

Äripäevale skannerlehe koostajatelt saadud Sideameti kirja edastanud Mario Vilbiksi sõnul polnud nad aga seaduse sellise tõlgendamisega nõus. Telekommunikatsiooniseaduse tekst edastatava teabe kohta raadiotehniliste vahenditega teabe hankimine ja kasutamine on üsna udune, aga minu meelest kanali sagedused pole küll see teave, mida seaduseloojad on silmas pidanud, kinnitab Vilbiks.

Kuna lehekülje koostajate hinnangul on kogutud info seaduspärane, siis andmeid raadiosageduste kohta leheküljelt ei eemaldanud. Seejärel tegi amet aga Eesti Telefonile ettekirjutuse, mille põhjal Skannerileht kui hot.ee kasutustingimuste rikkuja suleti.

Mis on raadioskänner ?

 • Raadioskanneri all mõistetakse laia sagedusribaga raadiovastuvõtjat. Tavaline raadio võimaldab kuulata sagedusvahemikku 88-108 megahertsi. Skanneriga võib aga kuulata sagedusi 100 kilohertsist 2,5 gigahertsini. Täpne sagedusvahemik, mida kuulata saab, oleneb konkreetsest skannerimudelist.
 • Raadioskannereid saab kasutada ka pealtkuulamisseadmete ehk nn lutikate avastamiseks. Kui on kahtlust, et ruumi, kus te viibite, võib olla paigaldatud raadiosagedusel töötav pealtkuulamisseade, siis tuleb skanneriga lihtsalt kogu võimalik sagedusspekter läbi skaneerida ja kuulata kahtlaseid raadiosignaale. Lutikaid, mis monitoorivad audiosignaale ning edastavad pidevat infot ilma krüpteerimata või pakkimata (st 90 lutikatest), on sel viisil väga lihtne avastada.
 • Eestis pole raadioskanneri omamine keelatud.

Allikas: internet

Eesti veebi-uudised - Albert H. Urgent - 10. veebruar 2000 00:00

Piip-piip. Taavi scannerileht (http://www.hot.ee/saimre/) toob surfajani raadioside pealtkuulamise saladused. Kirjas on Tallinna raadiokanalite sagedused, Eesti sagedusplaan, ESS-i raadiosides kasutatavad olukordade seletused ning ka pisut softi.

Välised viited

Eesti viited

Välismaa viited

Seadmed